ออมสินให้กู้ฉุกเฉิน ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19

ล่าสุด ณ วันที่ 18 พ.ค. 2563 มีผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อทั้งสิ้น 2.3 ล้านราย แบ่งเป็น สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ 1.77 ล้านราย และสินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ 627,000 ราย

ธนาคารออมสินได้ทยอยส่งข้อความ (SMS) แจ้งกำหนดวันเวลาให้ผู้ลงทะเบียนติดต่อสาขาแล้วกว่า 1.33 ล้านราย โดย ณ วันที่ 18 พ.ค. 2563 มีผู้ลงทะเบียนมาติดต่อธนาคารฯ และได้รับอนุมัติแล้ว 130,000 ราย อยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติ 160,000 ราย ขณะที่อีกกว่า 300,000 ราย ยังไม่ได้ติดต่อแสดงตน และยื่นเอกสารตามที่ธนาคารฯ ได้ส่ง SMS แจ้งนัดหมาย คิดเป็น 23% ของจำนวนผู้ที่ได้รับแจ้ง SMS จำนวน 682,000 ราย

จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ลงทะเบียนติดต่อยื่นเอกสารและทำสัญญาน้อยกว่าจำนวนที่ธนาคารฯ ได้แจ้ง SMS ไป มีหลายสาเหตุ อาทิ ระหว่างเตรียมเอกสาร, ลูกค้าไม่สะดวกในวัน/เวลาที่แจ้งนัดหมาย, บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง หรือใช้หมายเลขโทรศัพท์ร่วมกับบุคคลอื่น (ผู้อื่นลงทะเบียนให้) อาจไม่เห็นข้อความที่แจ้งนัดหมาย, มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการให้กู้จึงยกเลิกไม่ขอกู้ เป็นต้น จึงขอให้ผู้ลงทะเบียนช่วงระหว่างวันที่ 15-19 เม.ย. 2563 ตรวจสอบข้อความในโทรศัพท์ของตนว่าได้รับข้อความหรือไม่ หากได้รับขอให้รีบเตรียมเอกสารและเดินทางไปติดต่อสาขาที่นัดหมาย

นอกจากนี้ รวมถึงผู้ที่ได้รับข้อความ SMS แจ้งนัดหมาย ขอให้รีบติดต่อธนาคารออมสินโดยด่วนเพื่อรักษาสิทธิ์การขอใช้บริการสินเชื่อ ทั้งนี้ ขอย้ำว่าผู้ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ต้องเป็นผู้มีอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตรเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร.1115 หรือตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ได้แก่ Website : www.gsb.or.th, Facebook และ Official Line : GSB Society


ธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนกู้ฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19 (COVID19) สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินสูงสุด 10,000 บาท และผู้มีรายได้ประจำวงเงินสูงสุด 50,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการลงดังนี้

กู้ออมสิน

สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินสูงสุด 10,000 บาท

คุณสมบัติ

.  สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
            ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
.  ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร
(เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น) 
.  มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
.  มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้
.  ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

เงื่อนไขสินเชื่อ

.  วงเงิน 10,000 บาท
.  อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
.  ไม่ต้องมีหลักประกัน
.  ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
.  ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

วิธีการรับเงินกู้

.  เมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งผลการพิจารณาเงินกู้ จะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ภายใน 3 วัน

เอกสารใช้ในการขอกู้

.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
.   สำเนาทะเบียนบ้าน
.   เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น
.   เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

คุณสมบัติ

.  สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
.  ผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น
.  เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
.  เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
.  มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)

เงื่อนไขสินเชื่อ

.  ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
.  อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
.  ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)
.  ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี
.  ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
.  ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

วิธีการขอสินเชื่อ

.  ลงทะเบียนผ่าน Web Site ธนาคาร กรอกข้อมูลส่วนตัวที่ธนาคารกำหนด
.  ธนาคารจะแจ้งให้มาติดต่อที่สาขา.  ยื่นเอกสารการขอกู้ที่สาขา
.  ธนาคารพิจาณาเอกสารประมาณ 4-15 วันทำการ ขึ้นอยู่กับหลักประกันและเอกสารคำขอกู้ครบถ้วน

เอกสารใช้ในการขอกู้ ของผู้กู้

.  บัตรประจำตัวประชาชน  (สำเนา/ตัวจริง)
.  ทะเบียนบ้าน (สำเนา/ตัวจริง)
.  เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
.  สลิปเงินเดือน/หลักฐานการรับเงินเดือนล่าสุด
.  สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารออมสินของผู้กู้
.  เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
.  หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน (ถ้ามี)
.  สำเนา เอกสารหลักทรัพย์/หลักประกันประเภทอื่น (ถ้ามี)
.  เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ)

เอกสารใช้ในการขอกู้ กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน 

(กรณีผู้ค้ำมีรายได้ตั้งแต่เดือนละ 7,000 บาทขึ้นไป ใช้ผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน หรือรายได้ตั้งแต่เดือนละ 15,000 บาทขึ้นไป ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน)

.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
.  สำเนาทะเบียนบ้าน
.  เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
.  สลิปเงินเดือน/หลักฐานการรับเงินเดือนล่าสุด
.  หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน (ถ้ามี)

วันที่ 24 เมษายน 2563 มีรายงานว่า ขณะนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนร่วมโครงการสินเชื่อฉุกเฉินของทั้ง 2 ธนาคาร ครบวงเงินที่กำหนดแล้ว คาดว่าจะมีการโอนเงินและเรียกทำสัญญาให้กับผู้ที่มาลงทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยในส่วนของธนาคารออมสินนัดคนลงทะเบียนไว้ไม่เกิน สาขาละไม่เกิน 50 คนต่อวัน สาขาของออมสินมีประมาณกว่า 1,000 แห่ง จะทำสัญญาได้วันละ 50,000 คน คาดว่าเริ่มโอนเงินกู้ลอตแรกให้ประชาชน ในวันที่ 8 พ.ค.63.


ตัวอย่างผู้ได้อนุมัติเงินกู้ธนาคารออมสิน
วันนัดทำสัญญาวันที่12/05/63 วันนี้เงินเข้าแล้ว7วันเต็มๆ ตอนไปทำสัญญาพนักงานแจ้งว่าภายใน3วันจะมีsms แจ้งว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่.แต่ทางเราไม่มีนะคะ

เอกสารที่ใช้สำหรับวันเซ็นสัญญา
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ทุกอย่างอย่างละ1แผ่น ถ้าไม่อยากเสียเวลาเซ็นกำกับสำเนาถูกต้องไปด้วยนะคะ

ส่วนเรื่องคำถาม จะมีเอกสารให้เราเซ็นชื่อตัวเองประมาณ10กว่าจุด ส่วนคำถามคำถามไม่ยากค่ะ เค้าแค่ถามว่า
– ปัจจุบันเราทำอาชีพอะไร
– เงินเดือนก่อน-หลังเกิดโควิด19 ได้เท่าไหร่
– เราได้รับผลกระทบยังไง
– มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
– ผ่อนบ้านผ่อนรถค่าน้ำค่าไฟ ฯลฯ

มาถึงวิธีผ่อนคืน
ผ่อนจ่ายเดือนละ 569 บาท เป็นเวลา 18 เดือน โดยการที่ทุกสิ้นเดือนเราต้องฝากเงินเข้าบัญชีไว้แล้วทางธนาคารจะหักออก จะเริ่มผ่อนจ่ายงวดแรกคือเดือน พฤษจิกายน