กทพ.ยกเว้นค่าผ่านทางด่วน 3 เส้นทาง วันหยุดราชการ ตามเงื่อนไขสัมปทาน รวม 17 วัน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ วันหยุดราชการ 17 วัน ตามประกาศกระทรวงคมนาคม

กทพ., BEM และ NECL ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฯ โดยยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษ 3 เส้นทาง ได้แก่ 

เส้นทางที่ 1 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่1)
   เส้นทางที่ 2 ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2)
   เส้นทางที่ 3 ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด)

** ทั้งนี้ ภายใต้มาตรการเคอร์ฟิว ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. งดใช้บริการ (ยกเว้นรถที่ได้รับอนุญาต)

โดยมีด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ที่ยกเว้นเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่านฯ ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่านฯ และทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่านฯ

การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษทั้ง 3 สายทาง เป็นไปตามหลักการในสัญญาสัมปทานฯ ฉบับแก้ไขใหม่ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เห็นชอบการแก้ไขสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วนดี) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ซึ่งตามสัญญาดังกล่าวกำหนดให้บริษัทฯ ผู้รับสัมปทานให้ความร่วมมือในการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษได้รับประโยชน์โดยจะได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง 3 สายทาง ในวันหยุดราชการประจำปี ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศกำหนด (ปัจจุบันกำหนดไว้ 19 วัน) อย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี และต่อมากระทรวงคมนาคม ได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม เพื่อยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันหยุดดังกล่าวตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550

เรื่องที่เกี่ยวข้อง