ปภ.เตือน 5 จังหวัด – 30 ก.ย. เขื่อนป่าสัก ระบายน้ำ 1,200 ลบ.ม./วิ

ปภ.เตือน 5 จังหวัด – 30 ก.ย. เขื่อนป่าสัก ระบายน้ำ 1,200 ลบ.ม./วิ

กรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนป่าสักฯ เป็น 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือ 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ!

แม่น้ำป่าสีก ล้นท่วม ชัยบาดาล

พื้นที่เสี่ยง เตรียมรับมือน้ำท่วมลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และ นนทบุรี

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกหนังสือ “ด่วนที่สุด” ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และ นนทบุรี ให้เฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมรับมือผลกระทบจากการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เขื่อนพระรามหก แม่น้ำป่าสัก และ คลองสาขา อาทิ คลองระพีพัฒน์

“ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่าในช่วงที่ผ่านมาพายุโขนร้อน “เตี้ยนหมู่” และหย่อมความกดอากาศต่ำ เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนาแน่น และเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ โดยคาดว่าจะมีปริมาณน้ำท่ไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2564 รวมจำนวน 515 ล้านลูกบาศก์เมตร

http://www.thaiwater.net/report/chart/chaopraya ตรวดูปริมาณน้ำ

ซึ่งหากยังคงระบายน้ำในอัตรา 8.64 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะทำให้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเต็มอ่างในวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนั้น เพื่อให้มีพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลลงเขื่อนได้โดยไม่ทำให้น้ำเต็มเขื่อน กรมชลประทานจึงจะเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนฯ เป็น 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือประมาณ 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งเมื่อน้ำจำนวนนี้หลลงไปรวมกับปริมาณน้ำจากคลองชัยนาท-บำสักแล้วจะควบคุมให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหกในอัตราไม่เกิน 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

แนวคลองระพีพัฒน์รับน้ำจากเขื่อนพระรามหก เพื่อเยี่ยงออกบางปะกง

ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำปาสักตั้งแต่ท้ายเขื่อนพระรามหกในชุมชมนอกคันกั้นน้ำบริเวณวัดสะตือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2-2.5 เมตร โดยระดับน้ำที่สูงขึ้นดังกล่าว จะไม่กระทบกับพื้นที่บริเวณตั้งแต่ท้ายน้ำวัดสะตือ ไปจนถึงจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

ด่วน !! ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี แจ้งเตือน

“เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพิ่มการระบายน้ำขณะนี้ 600 ลบ.ม./วินาที จะเพิ่มตามลำดับและอาจถึงระดับ1,200 ลบ.ม./วินาที

ท้ายน้ำสองฝั่งแม่น้ำป่าสักขนของขึ้นที่สูงด่วน ขณะนี้พื้นที่แรกตำบลแสลงพัน ได้รับผลกระทบแล้ว”

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

30 ก.ย. เขื่อนป่าสัก ระบายน้ำ 1,200 ลบ.ม./วิ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง