สตช. รับสมัคร นักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 6,400 อัตรา 30 ต.ค. – 6 พ.ย.นี้

นักเรียนนายสิบตำรวจ
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพศชาย มีคุณสมบัติ อายุ 18-27 ปีบริบูรณ์ ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2563 จำนวน 6,400 อัตรา

โดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://www.policeadmission.org 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2562

การรับสมัครแบ่งกลุ่มคัดเลือกเป็น 2 กลุ่ม โดย

กลุ่มที่ 1 จำนวน 5,400 อัตรา เพื่อรองรับภารกิจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ต่างๆ และด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ในหน่วยงาน

  1. กองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 749 อัตรา
  2. ตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 544 อัตรา
  3. ตำรวจภูธรภาค 2 จำนวน 485 อัตรา
  4. ตำรวจภูธรภาค 3 จำนวน 485 อัตรา
  5. ตำรวจภูธรภาค 4 จำนวน 721 อัตรา
  6. ตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 485 อัตรา
  7. ตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 544 อัตรา
  8. ตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 485
  9. ตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 476 อัตรา
  10. และตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 426 อัตรา

ส่วนกลุ่มที่ 2 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 1,000 อัตรา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

1.ผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ 700 อัตรา
2.ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคอื่นๆ 300 อัตรา

กำหนดการสอบข้อเขียนแบบปรนัย จำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน ในวันที่ 10 ธันวาคม 2562
ประกอบด้วย
1.ความสามารถทั่วไป จำนวน 30 ข้อ
2.ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ
3.ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 25 ข้อ .
4.ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) จำนวน 30 ข้อ
5.สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 20 ข้อ
6.กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 20 ข้อ

การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดย
กลุ่มที่ 1 วิ่งระยะทาง 1,000 เมตร ต้องทำเวลาไม่เกิน 4 นาที 55 วินาที และว่ายน้ำ ระยะทาง 25 เมตร ต้องทำเวลาไม่เกิน 30 วินาที
กลุ่มที่ 2 ยืนกระโดดไกล ต้องไม่น้อยกว่า 180 ซม., วิ่งเก็บของ ระยะทาง 10 เมตร ต้องทำเวลาไม่เกิน 13 วินาที และวิ่งระยะทาง 50 เมตร ต้องทำเวลาไม่เกิน 10 วินาที

ทั้งนี้จะ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 และ ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ในวันที่ 27 มกราคม 2563

โดยผู้ได้รับคัดเลือกต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน โดย 1 ปีแรก ได้รับอัตราเงินเดือน 3,070 บาท และ 6 เดือนหลัง ได้รับอัตราเงินเดือน 3,270 บาท เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมจะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามในหน่วยงานต่างๆ

พร้อมระบุว่า การดำเนินการในรูปคณะกรรมการทุกขั้นตอน โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความโปร่งใส ความเสมอภาค และความเป็นธรรม โดยในแต่ละขั้นตอนการดำเนินการสอบได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้อย่างรอบคอบ รัดกุม จึงไม่มีผู้ใดสามารถให้ความช่วยเหลือผู้สมัครให้สอบได้ ขออย่าหลงเชื่อ หรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ หากพบเห็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือทราบว่ามีผู้ใดกระทำการทุจริต กรุณาแจ้งให้ทราบโดยด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-9055-0440 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตู้ ปณ. 1009 กรุงเทพฯ 10900.

คำแนะนำในการสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org 

นักเรียนนายสิบตำรวจ
เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org 

ที่มา : เว็บไซต์ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ