เพิ่มปุ่ม เจ้าหน้าที่รัฐ สละสิทธิ์ “เราชนะ”

เพิ่มปุ่ม เจ้าหน้าที่รัฐ สละสิทธิ์ “เราชนะ”

เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้เพิ่มปุ่มใหม่ คือ “ปุ่มสละสิทธิ์” (สีชมพู) หากตรวจพบต้องคืน

ผู้ที่ต้องยกเลิกสิทธิ เราชนะ

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น แต่ไม่สามารถขอรับสิทธิ์โครงการฯ เนื่องจาก คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไม่เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564

  • กรณีข้าราชการการเมือง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่รับค่าตอบแทนโดยตรงจากหน่วยงานของรัฐ และไม่มีลักษณะของงานที่เป็นอาสาสมัครหรือเป็นการจ้างรายวัน รวมถึงผู้รับบำนาญปกติ กลุ่มดังกล่าวนี้สามารถสละสิทธิ์ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะงานเป็นอาสาสมัครหรือการจ้างรายวัน และได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง หากผ่านเกณฑ์การคัดกรองของโครงการฯ สามารถได้รับความช่วยเหลือจากโครงการฯ ได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง