วัดปากน้ำ ปิดเข้านมัสการปูชนียสถานภายในวัดได้ปกติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ 30 เม.ย. 64 “ปิด”เข้านมัสการปูชนียสถานภายในวัดได้ปกติ

  • พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ปิดเข้าชมชั่วคราว
  • สำนักงานประชาสัมพันธ์วัดปากน้ำ เปิด เวลา ๐๖.๐๐ น. และปิด เวลา ๑๘.๐๐ น. (ปกติ ปิด เวลา ๒๐.๐๐ น.)
  • พระอุโบสถ งดกิจกรรม
  • หอสังเวชนีย์มงคลเทพนิรมิต ปิดให้เข้าสักการะงดกิจกรรมสวดมนต์
  • หอเจริญวิปัสสนา งดกิจกรรม

1 มีนาคม วัดปากน้ำ เปิดเข้านมัสการปูชนียสถานภายในวัดได้ปกติ

28 ก.พ. 64 เพจวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 วัดปากน้ำเปิดให้เข้านมัสการปูชนียสถานและเจดีย์ได้ปกติ

5 ม.ค. 64 / ประกาศวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
เรื่อง ปิดเข้านมัสการปูชนียสถานภายในวัด และงดกิจกรรม

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ ปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม และตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด

วัดปากน้ำ จึงได้ปิดเข้านมัสการปูชนียสถานภายในวัด และงดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๑. ปิดเข้านมัสการพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล
๒. ปิดเข้าสักการะสรีระร่างหลวงพ่อวัดปากน้ำ หอสังเวชนีย์มงคลเทพนิรมิต
๓. งดการแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะ และวันอาทิตย์
๔. งดกิจกรรมนั่งสมาธิ ณ หอเจริญวิปัสสนา (หอขาว)
๕. งดบวชชีพราหมณ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะบรรเทาเบาบางลง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๕ มกราคม ๒๕๖๔

อนึ่ง สำหรับการทำบุญถวายภัตตาหาร ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ ฯลฯ ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์วัดปากน้ำ ยังคงร่วมบุญได้ตามปกติ

ส่วนท่านที่เป็นเจ้าภาพ จองเวลาสวดมนต์ที่หอสังเวชนีย์มงคลเทพนิรมิตไว้ ทางวัดขออภัยในความไม่สะดวกจึงให้ยกเลิกไปก่อน

บริเวณรูปเหมือนหลวงพ่อวัดปากน้ำ (ด้านหน้าประชาสัมพันธ์) ยังสามารถกราบไหว้ ปิดทอง ถวายดอกไม้ ได้ตามปกติ

พระพุทธธรรมกายเทพมงคล

พระพุทธธรรมกายเทพมงคล เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ปางสมาธิ เกตุดอกบัวตูม หน้าตักกว้าง ๔๐ เมตร สูง ๖๙ เมตร เริ่มก่อสร้าง ปี พ.ศ.๒๕๖๐

Phra Buddha Dhammakaya Thepmongkol is a bronze statue of the Lord Buddha in meditation gesture with lotus-bud bundle hair, 40-m-wide lap and 69m tall. This statue is under construction since 2017.

สำหรับผู้มีความประสงค์ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธธรรมกายเทพมงคล

ทางวัดรับบริจาค ๒ จุด ๑.สำนักงานประชาสัมพันธ์ของวัด ๒.หอวิปัสสนา แล้วออกใบอนุโมทนาบัตร

** ไม่มีการเปิดบัญชีธนาคาร สำหรับโอนร่วมบุญ **

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

จาก facebook : Watpaknam.bkk

เรื่องที่เกี่ยวข้อง