รถไฟ เพิ่มตู้โดยสาร ขบวนรถพิเศษ เทศกาลสงกรานต์

การรถไฟฯ เพิ่มตู้โดยสารและขบวนรถพิเศษ 13 ขบวน ในเทศกาลสงกรานต์รองรับผู้โดยสารสูงสุดวันละ 1 แสนคน

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการรถไฟเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวสูงกว่าช่วงเวลาปกติ รฟท. ได้จัดมาตรการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. 2565

โดยได้พ่วงตู้โดยสารเพิ่มจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่วิ่งให้บริการปกติทุกสายทั่วประเทศ 184 ขบวนต่อวัน แบ่งออกเป็นขบวนรถเชิงพาณิชย์ 46 ขบวน ขบวนรถเชิงสังคม 138 ขบวน และแยกตามเส้นทางเป็นสายเหนือ 34 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 44 ขบวน สายใต้ 46 ขบวน สายตะวันออก 22 ขบวน สายมหาชัย 34 ขบวน สายแม่กลอง 4 ขบวน ซึ่งสามารถรองรับปริมาณการเดินทางได้สูงสุดถึง 100,000 คนต่อวัน

นอกจากนี้ มีการเพิ่มให้บริการขบวนรถพิเศษ ประเภทรถนอนปรับอากาศ และรถนั่งชั้น 3 ไป – กลับ จำนวน 13 ขบวน ในเส้นทางสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มได้ประมาณ 8,000 คน

เส้นทางการเดินรถไฟ ทั่วประเทศ การรถไฟแห่งประเทศไทย

1 เม.ย. 2565 เป็นต้นไปเปิดเดินให้บริการขบวนรถดังต่อไปนี้ และมีการขยายเส้นทาง ดังนี้

1) เปิดให้บริการ
รถชานเมืองที่ 303/304 กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ และปรับให้มีบริการทุกวัน
รถท้องถิ่นที่ 417/416 นครราชสีมา – อุดรธานี – นครราชสีมา
รถธรรมดาที่ 251/252 ธนบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ – ธนบุรี
รถชานเมืองที่ 389 กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา
รถชานเมืองที่ 368 ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ
2) ขยายเส้นทางให้บริการ
รถท้องถิ่นที่ 455/456 ชุมทางหาดใหญ่ – ยะลา – ชุมทางหาดใหญ่ เป็น นครศรีธรรมราช – ยะลา – นครศรีธรรมราช (กำหนดเวลาตามเดิม)

สายเหนือ ขบวนรถที่เปิดให้บริการปัจจุบัน

(เที่ยวไป)
รถเร็วที่ 111 กรุงเทพ – เด่นชัย
รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 7 กรุงเทพ – เชียงใหม่
รถธรรมดาที่ 201 กรุงเทพ – พิษณุโลก
รถธรรมดาที่ 209 กรุงเทพ – บ้านตาคลี
รถธรรมดาที่ 211 กรุงเทพ – ตะพานหิน
รถเร็วที่ 109 กรุงเทพ – เชียงใหม่
รถธรรมดาที่ 207 กรุงเทพ – นครสวรรค์
รถชานเมืองที่ 301 กรุงเทพ – ลพบุรี
รถชานเมืองที่ 317 กรุงเทพ – ลพบุรี (มีเดินเฉพาะวันทำงานราชการ)
รถด่วนพิเศษอุตราวิถีที่ 9 กรุงเทพ – เชียงใหม่
รถชานเมืองที่ 313 กรุงเทพ – ชุมทางบ้านภาชี (มีเดินเฉพาะวันทำงานราชการ)
รถด่วนพิเศษที่ 13 กรุงเทพ – เชียงใหม่
รถเร็วที่ 107 กรุงเทพ – เด่นชัย
รถท้องถิ่นที่ 401 ลพบุรี – พิษณุโลก
รถท้องถิ่นที่ 407 นครสวรรค์ – เชียงใหม่
รถท้องถิ่นที่ 403 พิษณุโลก – ศิลาอาสน์

สายเหนือ ขบวนรถที่เปิดให้บริการปัจจุบัน

(เที่ยวกลับ)
รถเร็วที่ 108 เด่นชัย – กรุงเทพ
รถด่วนพิเศษที่ 14 เชียงใหม่ – กรุงเทพ
รถด่วนพิเศษอุตราวิถีที่ 10 เชียงใหม่ – กรุงเทพ
รถชานเมืองที่ 302 ลพบุรี – กรุงเทพ
รถชานเมืองที่ 318 ลพบุรี – กรุงเทพ (มีเดินเฉพาะวันทำงานราชการ)
รถธรรมดาที่ 208 นครสวรรค์ – กรุงเทพ
รถธรรมดาที่ 212 ตะพานหิน – กรุงเทพ
รถธรรมดาที่ 202 พิษณุโลก – กรุงเทพ
รถเร็วที่ 112 เด่นชัย – กรุงเทพ
รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 8 เชียงใหม่ – กรุงเทพ
รถเร็วที่ 102 เชียงใหม่ – กรุงเทพ
รถธรรมดาที่ 210 บ้านตาคลี – กรุงเทพ
รถชานเมืองที่ 314 ชุมทางบ้านภาชี – กรุงเทพ (มีเดินเฉพาะวันทำงานราชการ)
รถท้องถิ่นที่ 410 ศิลาอาสน์ – พิษณุโลก
รถท้องถิ่นที่ 402 พิษณุโลก – ลพบุรี
รถท้องถิ่นที่ 408 เชียงใหม่ – นครสวรรค์

สายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนรถที่เปิดให้บริการปัจจุบัน

(เที่ยวไป)
รถชานเมืองที่ 339 กรุงเทพ – ชุมทางแก่งคอย (มีเดินเฉพาะวันทำงานราชการ)
รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 21 กรุงเทพ – อุบลราชธานี
รถเร็วที่ 135 กรุงเทพ – อุบลราชธานี
รถด่วนดีเซลรางที่ 71 กรุงเทพ – อุบลราชธานี
รถชานเมืองที่ 341 กรุงเทพ – ชุมทางแก่งคอย
รถเร็วที่ 139 กรุงเทพ – อุบลราชธานี
รถด่วนพิเศษอีสานวัตนาที่ 23 กรุงเทพ – อุบลราชธานี
รถพิเศษที่ 921 กรุงเทพ – โคกสลุง (มีเดินเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ถึงวันที่ 27 ก.พ. 2565)
รถด่วนดีเซลรางที่ 75 กรุงเทพ – หนองคาย
รถด่วนพิเศษอีสานมรรคาที่ 25 กรุงเทพ – หนองคาย
รถเร็วที่ 133 กรุงเทพ – หนองคาย
รถธรรมดาที่ 233 นครราชสีมา – สุรินทร์
รถท้องถิ่นที่ 421 นครราชสีมา – อุบลราชธานี
รถท้องถิ่นที่ 419 นครราชสีมา – อุบลราชธานี
รถท้องถิ่นที่ 427 นครราชสีมา – อุบลราชธานี
รถท้องถิ่นที่ 423 ลำชี – สำโรงทาบ
รถท้องถิ่นที่ 425 ลำชี – อุบลราชธานี
รถท้องถิ่นที่ 415 นครราชสีมา – หนองคาย
รถท้องถิ่นที่ 431 ชุมทางแก่งคอย – ขอนแก่น
รถท้องถิ่นที่ 433 ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่
รถท้องถิ่นที่ 439 ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่
รถท้องถิ่นที่ 429 นครราชสีมา – ชุมทางบัวใหญ่

สายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนรถที่เปิดให้บริการปัจจุบัน

(เที่ยวกลับ)
รถด่วนพิเศษอีสานวัตนาที่ 24 อุบลราชธานี – กรุงเทพ
รถเร็วที่ 140 อุบลราชธานี – กรุงเทพ
รถชานเมืองที่ 342 ชุมทางแก่งคอย – กรุงเทพ
รถชานเมืองที่ 340 ชุมทางแก่งคอย – กรุงเทพ (มีเดินเฉพาะวันทำงานราชการ)
รถด่วนดีเซลรางที่ 72 อุบลราชธานี – กรุงเทพ
รถเร็วที่ 136 อุบลราชธานี – กรุงเทพ
รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 22 อุบลราชธานี – กรุงเทพ
รถด่วนดีเซลรางที่ 76 หนองคาย – กรุงเทพ
รถพิเศษที่ 926 โคกสลุง – กรุงเทพ (มีเดินเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ถึงวันที่ 27 ก.พ. 2565)
รถเร็วที่ 134 หนองคาย – กรุงเทพ
รถด่วนพิเศษอีสานมรรคาที่ 26 หนองคาย – กรุงเทพ
รถท้องถิ่นที่ 424 สำโรงทาบ – นครราชสีมา
รถธรรมดาที่ 234 สุรินทร์ – นครราชสีมา
รถท้องถิ่นที่ 420 อุบลราชธานี – ลำชี
รถท้องถิ่นที่ 422 อุบลราชธานี – ลำชี
รถท้องถิ่นที่ 426 อุบลราชธานี – นครราชสีมา
รถท้องถิ่นที่ 428 อุบลราชธานี – นครราชสีมา
รถท้องถิ่นที่ 440 ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย
รถท้องถิ่นที่ 430 ชุมทางบัวใหญ่ – นครราชสีมา
รถท้องถิ่นที่ 418 หนองคาย – นครราชสีมา
รถท้องถิ่นที่ 432 ขอนแก่น – ชุมทางแก่งคอย
รถท้องถิ่นที่ 434 ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย

สายใต้ ขบวนรถที่เปิดให้บริการปัจจุบัน

(เที่ยวไป)
รถพิเศษที่ 909 กรุงเทพ – น้ำตก (มีเดินเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
รถพิเศษที่ 911 กรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ (มีเดินเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 43 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี
รถธรรมดาที่ 261 กรุงเทพ – หัวหิน
รถเร็วที่ 171 กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก
รถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31 กรุงเทพ – ชุมทางหาดใหญ่
รถชานเมืองที่ 355 กรุงเทพ – ชุมทางหนองปลาดุก (มีเดินถึงสุพรรณบุรีเฉพาะวันอาทิตย์)
รถด่วนที่ 83 กรุงเทพ – ตรัง
รถด่วนที่ 85 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช
รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 39 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี
รถธรรมดาที่ 255 ธนบุรี – หลังสวน
รถธรรมดาที่ 257 ธนบุรี – น้ำตก
รถธรรมดาที่ 259 ธนบุรี – น้ำตก
รถชานเมืองที่ 351 ธนบุรี – ราชบุรี
รถท้องถิ่นที่ 485 กาญจนบุรี – น้ำตก
รถท้องถิ่นที่ 445 ชุมพร – ชุมทางหาดใหญ่
รถท้องถิ่นที่ 447 สุราษฎร์ธานี – สุไหงโก-ลก
รถท้องถิ่นที่ 489 สุราษฎร์ธานี – คีรีรัฐนิคม
รถท้องถิ่นที่ 451 นครศรีธรรมราช – สุไหงโก-ลก
รถท้องถิ่นที่ 463 พัทลุง – สุไหงโก-ลก
รถท้องถิ่นที่ 455 ชุมทางหาดใหญ่ – ยะลา
รถท้องถิ่นที่ 453 ยะลา – สุไหงโก-ลก

สายใต้ ขบวนรถที่เปิดให้บริการปัจจุบัน

(เที่ยวกลับ)
รถด่วนที่ 86 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ
รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 44 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ
รถด่วนที่ 84 ตรัง – กรุงเทพ
รถเร็วที่ 172 สุไหงโก-ลก – กรุงเทพ
รถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 32 ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพ
รถพิเศษที่ 910 น้ำตก – กรุงเทพ (มีเดินเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
รถธรรมดาที่ 262 หัวหิน – กรุงเทพ
รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 40 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ
รถพิเศษที่ 912 สวนสนประดิพัทธ์ – กรุงเทพ (มีเดินเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
รถชานเมืองที่ 356 ชุมทางหนองปลาดุก – กรุงเทพ (มีเดินจากสุพรรณบุรีเฉพาะวันจันทร์)
รถชานเมืองที่ 352 ราชบุรี – ธนบุรี
รถธรรมดาที่ 260 น้ำตก – ธนบุรี
รถธรรมดาที่ 258 น้ำตก – ธนบุรี
รถธรรมดาที่ 254 หลังสวน – ธนบุรี
รถท้องถิ่นที่ 446 ชุมทางหาดใหญ่ – ชุมพร
รถท้องถิ่นที่ 456 ยะลา – ชุมทางหาดใหญ่
รถท้องถิ่นที่ 448 สุไหงโก-ลก – สุราษฎร์ธานี
รถท้องถิ่นที่ 452 สุไหงโก-ลก – นครศรีธรรมราช
รถท้องถิ่นที่ 464 สุไหงโก-ลก – พัทลุง
รถท้องถิ่นที่ 454 สุไหงโก-ลก – ยะลา
รถท้องถิ่นที่ 490 คีรีรัฐนิคม – สุราษฎร์ธานี
รถท้องถิ่นที่ 486 น้ำตก – กาญจนบุรี


สายตะวันออก ขบวนรถที่เปิดให้บริการปัจจุบัน

(เที่ยวไป)
รถธรรมดาที่ 275 กรุงเทพ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก
รถพิเศษที่ 997 กรุงเทพ – บ้านพลูตาหลวง (มีเดินเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์)
รถธรรมดาที่ 283 กรุงเทพ – บ้านพลูตาหลวง
รถธรรมดาที่ 281 กรุงเทพ – กบินทร์บุรี
รถชานเมืองที่ 367 กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา
รถธรรมดาที่ 279 กรุงเทพ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก
รถธรรมดาที่ 277 กรุงเทพ – กบินทร์บุรี
รถชานเมืองที่ 391 กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา
รถชานเมืองที่ 371 กรุงเทพ – ปราจีนบุรี
รถชานเมืองที่ 383 กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา

สายตะวันออก ขบวนรถที่เปิดให้บริการปัจจุบัน

(เที่ยวกลับ)
รถชานเมืองที่ 384 ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ
รถชานเมืองที่ 372 ปราจีนบุรี – กรุงเทพ
รถชานเมืองที่ 388 ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ
รถธรรมดาที่ 278 กบินทร์บุรี – กรุงเทพ
รถธรรมดาที่ 280 ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก – กรุงเทพ
รถชานเมืองที่ 390 ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ
รถธรรมดาที่ 282 กบินทร์บุรี – กรุงเทพ
รถธรรมดาที่ 284 บ้านพลูตาหลวง – กรุงเทพ
รถพิเศษที่ 998 บ้านพลูตาหลวง – กรุงเทพ (มีเดินเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์)
รถธรรมดาที่ 276 ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก – กรุงเทพ

สายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย

(เที่ยวไป)
รถชานเมืองที่ 4303 วงเวียนใหญ่ – มหาชัย
รถชานเมืองที่ 4311 วงเวียนใหญ่ – มหาชัย
รถชานเมืองที่ 4321 วงเวียนใหญ่ – มหาชัย
รถชานเมืองที่ 4341 วงเวียนใหญ่ – มหาชัย
รถชานเมืองที่ 4305 วงเวียนใหญ่ – มหาชัย
รถชานเมืองที่ 4313 วงเวียนใหญ่ – มหาชัย
รถชานเมืองที่ 4323 วงเวียนใหญ่ – มหาชัย
รถชานเมืองที่ 4343 วงเวียนใหญ่ – มหาชัย
รถชานเมืองที่ 4315 วงเวียนใหญ่ – มหาชัย
รถชานเมืองที่ 4325 วงเวียนใหญ่ – มหาชัย
รถชานเมืองที่ 4317 วงเวียนใหญ่ – มหาชัย
รถชานเมืองที่ 4307 วงเวียนใหญ่ – มหาชัย
รถชานเมืองที่ 4327 วงเวียนใหญ่ – มหาชัย
รถชานเมืองที่ 4345 วงเวียนใหญ่ – มหาชัย
รถชานเมืองที่ 4309 วงเวียนใหญ่ – มหาชัย
รถชานเมืองที่ 4329 วงเวียนใหญ่ – มหาชัย
รถชานเมืองที่ 4347 วงเวียนใหญ่ – มหาชัย

สายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย

(เที่ยวกลับ)
รถชานเมืองที่ 4302 มหาชัย – วงเวียนใหญ่
รถชานเมืองที่ 4310 มหาชัย – วงเวียนใหญ่
รถชานเมืองที่ 4320 มหาชัย – วงเวียนใหญ่
รถชานเมืองที่ 4340 มหาชัย – วงเวียนใหญ่
รถชานเมืองที่ 4304 มหาชัย – วงเวียนใหญ่
รถชานเมืองที่ 4312 มหาชัย – วงเวียนใหญ่
รถชานเมืองที่ 4322 มหาชัย – วงเวียนใหญ่
รถชานเมืองที่ 4342 มหาชัย – วงเวียนใหญ่
รถชานเมืองที่ 4314 มหาชัย – วงเวียนใหญ่
รถชานเมืองที่ 4324 มหาชัย – วงเวียนใหญ่
รถชานเมืองที่ 4316 มหาชัย – วงเวียนใหญ่
รถชานเมืองที่ 4306 มหาชัย – วงเวียนใหญ่
รถชานเมืองที่ 4326 มหาชัย – วงเวียนใหญ่
รถชานเมืองที่ 4344 มหาชัย – วงเวียนใหญ่
รถชานเมืองที่ 4308 มหาชัย – วงเวียนใหญ่
รถชานเมืองที่ 4328 มหาชัย – วงเวียนใหญ่
รถชานเมืองที่ 4346 มหาชัย – วงเวียนใหญ่

สายบ้านแหลม – แม่กลอง

(เที่ยวไป)
รถธรรมดาที่ 4383 บ้านแหลม – แม่กลอง
รถธรรมดาที่ 4387 บ้านแหลม – แม่กลอง

สายบ้านแหลม – แม่กลอง

(เที่ยวกลับ)
รถธรรมดาที่ 4380 แม่กลอง – บ้านแหลม
รถธรรมดาที่ 4386 แม่กลอง – บ้านแหลม

ที่มา : กลุ่มรถไฟไทย และ รถไฟ “นายปัน”