ลงทะเบียน “เงินกู้ฉุกเฉิน” ธ.ก.ส. วงเงินสูงสุด 10,000 บาท ทาง LINE เท่านั้น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน ธ.ก.ส. ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563

โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร ในอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้ โดยเปิดลงทะเบียนผ่านช่องทางไลน์ BAAC Family เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป

ถาม-ตอบการกู้เงินธกส.

โครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส โควิด-19

1. สมัคร Line official BAAC Family โดยค้นหาเพื่อนด้วย ID : baacfamily เท่านั้น

2. เลือกเมนู COVID-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส.

ขั้นตอนการลงทะเบียน แสดงความประสงค์ขอสินเชื่อ (กรณีเป็นลูกค้า ธ.ก.ส.)

1. กรอกเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือตนเองและข้อมูลบุคคลที่ติดต่อแทนได้ โดยจะให้กรอกซ้ำ 2 ครั้ง เพื่อยืนยันความถูกต้อง

2. บันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระ

 • เลือกวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ
 • เลือกวงเงินขอสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • เลือกบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้รับเงินกู้ โดยระบบจะแสดงเลขบัญชีเงินฝากของท่านให้เลือก
 • เลือกความประสงค์ชำระหนี้ เป็นงวดรายเดือน/ราย 3 เดือน /ราย 6 เดือน
 • เลือกวิธีการส่งชำระหนี้ ชำระด้วยตนเอง หรือหักผ่านบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส. โดยอัตโนมัติ
 • เลือกแหล่งที่มาแห่งรายได้ที่สามารถนำมาชำระเงินกู้
 • ธนาคารจะส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้สาขาที่ท่านสังกัดเป็นลูกค้าผู้กู้อยู่เพื่อทำการนัดหมาย (ไม่สามารถเลือกสาขาอื่นได้)


3. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน

 • ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยัน
 • กดยืนยันการลงทะเบียน
 • ระบบจะส่งหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนให้ท่านทาง SMS

4. รอการนัดหมายจากธนาคาร

ธนาคารจะแจ้งการนัดหมายทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่แจ้งไว้ โดยจะเริ่มนัดหมายตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป


ขั้นตอนการลงทะเบียน แสดงความประสงค์ขอสินเชื่อ (กรณีไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.)

1. ให้กรอกเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือตนเองก่อน

เนื่องจากท่านยังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้กับธนาคาร ระบบจะให้กรอกข้อมูลบุคคลอื่นที่ติดต่อแทนได้ ดังนี้ หมายเลขบัตรประชาชนของสมาชิกในครอบครัวของท่านที่เป็นลูกค้าเงินกู้กับ ธ.ก.ส. หรือบุคคลอ้างอิงอื่นๆ โดยให้ระบุ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของบุคคลอ้างอิง

2. บันทึกข้อมูลส่วนตัว

กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ (กรณีที่ท่านมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว ระบบจะบันทึกข้อมูลนี้ให้โดยอัตโนมัติ และข้ามไปบันทึกข้อมูลการประกอบอาชีพแทน)

3. ระบุข้อมูลการประกอบอาชีพปัจุบัน

4. บันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระ

 • เลือกวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ
 • เลือกวงเงินขอสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • เลือกบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้รับเงินกู้ โดยระบบจะแสดงเลขบัญชีเงินฝากของท่านให้เลือก
 • เลือกความประสงค์ชำระหนี้ เป็นงวดรายเดือน/ราย 3 เดือน / ราย 6 เดือน
 • เลือกวิธีการส่งชำระหนี้ ชำระด้วยตนเอง หรือหักผ่านบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส. โดยอัตโนมัติ
 • เลือกแหล่งที่มาแห่งรายได้ที่สามารถนำมาชำระเงินกู้
 • ธนาคารจะส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้สาขาที่ท่านสังกัดเป็นลูกค้าผู้กู้อยู่เพื่อทำการนัดหมาย (ไม่สามารถเลือกสาขาอื่นได้)

5. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน

 • ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยัน
 • กดยืนยันการลงทะเบียน
 • ระบบจะส่งหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนให้ท่านทาง SMS

6. รอการนัดหมายจากธนาคาร

ธนาคารจะแจ้งการนัดหมายทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่แจ้งไว้ โดยจะเริ่มนัดหมายตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

ลูกค้าที่มีหนี้ค้างชำระกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นๆ สามารถกู้เงินตามโครงการนี้ได้หรือไม่?

 • กรณีมีประวัติค้างชำระหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ให้สอบสวนข้อมูลถึงมูลเหตุของการค้างชำระ หากเกิดจากเหตุสุจริตและจำเป็น ให้สามารถให้สินเชื่อโครงการนี้ได้.

วันที่ 24 เมษายน 2563 มีรายงานว่า ขณะนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนร่วมโครงการสินเชื่อฉุกเฉินครบวงเงินที่กำหนดแล้ว คาดว่าจะมีการโอนเงินและเรียกทำสัญญาให้กับผู้ที่มาลงทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง