รายชื่อสถานศึกษา ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มในโครงการ “VACC 2 School”

รายชื่อสถานศึกษา ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มในโครงการ “VACC 2 School”

ประกาศรายชื่อสถานศึกษา ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มในโครงการ “VACC 2 School” นำร่องฉีดวัคซีนบริจาค “ซิโนฟาร์ม” ให้กับเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 10 – 18 ปี เพื่อติดตามศึกษาผลของวัคซีนและการกลับคืนสู่การศึกษาปกติอย่างเป็นระบบ

🏫 สถานศึกษาได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 43 โรงเรียน
👨👨👧👦 จำนวนนักเรียน 50,479 ราย

1 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
4 โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
5 โรงเรียนสันติสุขวิทยา
6 โรงเรียนธัญบุรี
7 โรงเรียนสาธิตพัฒนา
8 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
9 โรงเรียนเผดิมศึกษา
10 โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ
11 โรงเรียนเด็กสากล นิมิตใหม่
12 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
13 โรงเรียนนานาชาติกลอรี่สิงคโปร์
14 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
15 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก
16 St.Stephen’s International School
17 โรงเรียนเพลินพัฒนา
18 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
19 โรงเรียนกว่างเจ้า
20 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
21 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
22 โรงเรียนทอรัก
23 โรงเรียนแช่มเสริม
24 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
25 King’s College International School Bangkok
26 โรงเรียนทวีธาภิเศก
27 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
28 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
29 โรงเรียนวัดทรงธรรม
30 โรงเรียนสวนอักษร
31 โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
32 ศูนย์การเรียนรุ่งอรุณ
33 โรงเรียนสตรีวิทยา
34 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
35 โรงเรียนฐานปัญญา
36 โรงเรียนศึกษานารี
37 โรงเรียนสามโคก
38 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา
39 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
40 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
41 โรงเรียนเด็กสากล
42 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
43 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

💻โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะทยอยจัดส่งอีเมลถึงผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน เพื่อแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับล็อกอินเข้าระบบที่เว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th กดเมนู “ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ สามารถเริ่มนัดฉีดวัคซีนให้กลุ่มนักเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนใหม่

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564
www.facebook.com/CRAVaccineinfocenter

#ซิโนฟาร์ม #SINOPHARM #ฉีดวัคซีนช่วยชาติ #โควิดคิดออกโดยจุฬาภรณ์ #COVID19 #โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ #วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ #ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เปิดให้ “สถานศึกษา” ลงทะเบียน เด็กอายุ 10-18 ปี ฉีด “ซิโนฟาร์ม 50,000 ราย

การลงทะเบียนซิโนฟาร์ม

📢ฝราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ “VACC 2 School”

นำร่องฉีดวัคซีนบริจาค “ซิโนฟาร์ม” ให้กับเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 10 – 18 ปี เพื่อติดตามศึกษาผลของวัคซีนและการกลับคืนสู่การศึกษาปกติอย่างเป็นระบบโดยผ่านการเปิดรับสมัครให้ “สถานศึกษา” ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้แก่กลุ่มนักเรียนในสังกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยในครั้งแรกนี้จะรับเยาวชนทั้งหมด จำนวน 50,000 ราย เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ โดยมีกำหนดเริ่มนัดฉีดให้กับสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ซึ่งถือเป็นวันเยาวชนแห่งชาติด้วย

.
ข้อกำหนดและข้อมูลของสถานศึกษาสำหรับการยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับนักเรียน

✔เป็นสถานศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาในระบบ พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา
✔ที่ตั้งสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น
✔ข้อมูลผู้บริหารที่มีอำนาจลงนามสูงสุด สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง อีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ
✔ข้อมูลผู้ประสานงาน สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง อีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ
✔ระบุจำนวนนักเรียนที่ต้องการขอรับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม
✔จัดเตรียมรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์จะเข้ารับวัคซีน (หากได้รับจัดสรรต้องนำรายชื่อเข้าระบบก่อนวันนัดหมายการรับวัคซีน) พร้อมทั้งประสานจัดส่งใบยินยอมการเข้ารับวัคซีนจากผู้ปกครองนักเรียนให้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
✔กำหนดให้🏥 “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” เป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดเท่านั้น โดยนัดฉีดได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป และเข้ารับวัคซีนได้ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ
✔จัดส่งแผนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา พร้อมภาพประกอบการดำเนินการ (ถ้ามี)
✔จัดส่งประวัติการได้รับวัคซีนและการติดเชื้อโควิด-19 ของบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนก่อนได้รับวัคซีนแก่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน เพื่อติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา ตามระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน หรือทันทีเมื่อมีผู้ติดเชื้อและรายงานให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทราบ

คุณสมบัติของนักเรียนที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน

• อายุระหว่าง 10 – 18 ปี
• ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน
• ไม่มีประวัติแพ้วัคซีน หรือส่วนประกอบของสารที่อยู่ในวัคซีน
• ไม่มีประวัติมีโรคประจำตัวก่อนเข้าร่วมโครงการ หากมีโรคประจำตัวต้องแจ้งและมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถรับการฉีดวัคซีนได้
• บุตรและผู้ปกครองตามกฎหมายสมัครใจลงนามเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ
• ผู้ปกครองของเยาวชนเด็กนักเรียนและสถานศึกษาเข้าใจประโยชน์และความเสี่ยงในการรับวัคซีนและเข้าใจว่าวัคซีนนี้ได้รับอนุมัติให้ใช้ในประเทศไทยในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น และการใช้ในผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีในประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา
• ผู้ปกครองของนักเรียนยินดีร่วมมือกับทางสถานศึกษาในการให้ข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีน และหรือการติดเชื้อโควิด-19ของสมาชิกในครอบครัวที่อยู่อาศัยแก่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อติดตามระมัดระวังการระบาดตามแนวทางเป็นระยะเวลาอย่างต่ำ 12 เดือน

.
กำหนดการยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนบริจาค “ซิโนฟาร์ม” สำหรับนักเรียน เปิดรับการยื่นความประสงค์ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 8.08 น. หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 50,000 ราย

.
💻ยื่นขอรับการจัดสรรผ่านระบบออนไลน์ https://vaccine.cra.ac.th เลือกเมนู “สถานศึกษายื่นความประสงค์จัดสรรวัคซีนสำหรับนักเรียน”

.
📢ประกาศแจ้งสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรผ่านทางอีเมลผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับอีเมลแจ้งรหัสล็อกอินเข้าระบบผ่านเมนู “ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร และวิธีการนำเข้ารายชื่อนักเรียนผู้เข้ารับการฉีด

ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2564

เรื่องที่เกี่ยวข้อง