ตารางเรียน ผ่าน DLTV อนุบาล 1-3, ป.1-ป.6, ม.1-ม.6 ช่วงวิกฤต COVID-19

การจัดการศึกษาทางไกลโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เริ่มออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2563

ช่องรายการ streaming DLTV

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

อนุบาลศึกษาปีที่ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 2
อนุบาลศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6

การ DOWNLOAD สื่อการเรียนการสอนและแบบฝึกหัด

ช่วงนี้ท่านผู้ปกครองหลาย ๆ ท่านเป็นกังวลในการจัดการเรียนทางไกลในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม​ -​ 30 มิถุนายน​ 2563 เนื่องจากการเรียนในช่วงนี้เป็นการทดลองระบบการเรียนทางไกลเท่านั้น ยังไม่นับเป็นเวลาเรียน​

ถือเป็นการเตรียมความพร้อม​ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดโรงเรียนได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม​ 2563

เป็นมาตรการที่กระทรวง​ศึกษา​ธิการ​จัดทำขึ้นเพื่อรองรับให้นักเรียนสามารถเรียนรู้​ได้ในทุกสถานการณ์​ หากประสบปัญหาในช่วงทดลองระบบ เช่น มีทีวีไม่พอ ไม่สามารถรับสัญญาณ​ได้ ไม่มีคนดูแลเด็ก เด็กไม่สนใจเรียน เรียนไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ สามารถสะท้อนผ่านครูและโรงเรียน เพื่อหาวิธีการช่วยเหลือกันต่อไป

​(ช่วงเตรียม​ความพร้อม​ ไม่เรียนก็ได้ แต่ถ้าเรียนได้ก็ดี)

​ทั้งนี้ เมื่อถึงวันที่ 1 กรกฎาคม​ 2563 ซึ่งกำหนดให้เปิดเทอมและเริ่มนับเวลาเรียน หากโรงเรียน​ไม่สามารถ​เปิดเรียน​ได้เนื่องจากสถานการณ์​โควิดยังไม่ดีขึ้นในบางจังหวัดนั้น จะเป็นหน้าที่ของโรงเรียนในการหาวิธีการเพื่อให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้ตามบริบทที่เอื้ออำนวยต่อไป

(อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 63) ตารางการจัดการศึกษาทางไกล DLTV ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เริ่มเรียน 18 พ.ค. 2563 ไปจนกว่าสถานการณ์จะปกติ)

ดาว์โหลดตารางสอนออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563

ตารางสอนออกอากาศ ป.1- ม.6 >>
https://www.dltv.ac.th/channels/schedules/days/2

ตารางออกอากาศ สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ลิ้งค์ดาวน์โหลด
https://drive.google.com/drive/folders/1Cj8PLHAd6_EYHe8NpypMcvtHER_dzJhJ?usp=sharing

ม.1 https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42321
ม.2 https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42316
ม.3 https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42317
ม.4 https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42329
ม.5 https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42330
ม.6 https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42331

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.dltv.ac.th/

• ตารางกิจกรรมประจำวัน อนุบาล 1- อนุบาล 3

• ตารางกิจกรรมประจำวัน ป.1 – ป.3

ตารางกิจกรรมประจำวัน ประถมศึกษาปีที่ 1

ตารางกิจกรรมประจำวัน ป.2

ตารางกิจกรรมประจำวัน ป.3

• ตารางกิจกรรมประจำวัน ป.4 – ป.6

ตารางกิจกรรมประจำวัน ประถมศึกษาปีที่ 4

ตารางกิจกรรมประจำวัน ประถมศึกษาปีที่ 5

ตารางกิจกรรมประจำวัน ประถมศึกษาปีที่ 6

• ตารางกิจกรรมประจำวัน ม.1 – ม.3

ตารางกิจกรรมประจำวัน มัธยมศึกษาปีที่ 1

ตารางกิจกรรมประจำวัน มัธยมศึกษาปีที่ 2

ตารางกิจกรรมประจำวัน มัธยมศึกษาปีที่ 3

• ตารางกิจกรรมประจำวัน ม.4 – ม.6

ช่องทางการรับชม DLTV มีช่องทางการรับชม ดังนี้

1. ดาวเทียมระบบ KU-BAND/C-BAND ช่อง 186 – 200

2. เว็บไซต์ www.dltv.ac.th สามารถชมรายการสด และรายการแบบย้อนหลังได้

3. แอปพลิเคชัน DLTV ดูได้ทั้ง 15 ช่อง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store หรือ App Store

4. ทีวีดิจิทัล (แผงรับสัญญาณ) ช่อง 37-53″ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู”
หมายเหตุ : การเรียนช่วง 18 พ.ค. – 30 มิ. ย. 2563 เป็นการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม ไม่นับเวลาเรียน จะเริ่มนับเวลาเรียนเมื่อเปิดภาคเรียน 1 ก.ค. เป็นต้นไป

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ⭐ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ? ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในสถานการณ์โควิด-19

การอบรมครูและผู้บริหารโรงรียนทั่วประเทศ

ปฏิทินวันเปิด-ปิดภาคเรียน โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 19 พ.ค. ที่ประชุมครม.รับทราบ ปฏิทินวันเปิด-ปิดภาคเรียน โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที่ 1 เปิด 1 ก.ค.-13 พ.ย.63 รวมวันเรียน 93 วัน ปิดภาคเรียน 14-30 พ.ย. 63 ปิดภาคเรียน 17 วัน ส่วนภาคเรียนที่ 2 เปิดภาคเรียน 1ธ.ค.63- 9 เม.ย.64 รวมวันเรียน 88 วัน ปิดภาคเรียน 10 เม.ย.-16 พ.ค.64 รวมวันปิดภาคเรียน 37 วัน

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของโรงเรียนในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 ได้ประกาศให้โรงเรียนทั้งในและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ดังนี้

1.1 ปฏิทินการเปิดภาคเรียน ตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 200 วันต่อปีการศึกษา จำแนกเป็น 2 ภาคเรียน ดังนี้

– ภาคเรียนที่ 1/2563 กำหนดเปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-13 พฤศจิกายน 2563 รวมจำนวนวันเรียน 93 วัน และกำหนดปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ 14-30 พฤศจิกายน 2563 รวมจำนวนวันปิดภาคเรียน 17 วัน

– ภาคเรียนที่ 2/2563 กำหนดเปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563-9 เมษายน 2564 รวมจำนวนวันเรียน 88 วัน และกำหนดปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ 10 เมษายน-16 พฤษภาคม 2564 รวมจำนวนวันปิดภาคเรียน 37 วัน

– เวลาที่ขาดหายไป 19 วัน ให้โรงเรียนสอนชดเชยเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนครบตามหลักสูตร