สิทธิ์ “คนละครึ่ง” เต็ม ภายใน 9 นาที

ลงทะเบียน สิทธิ์ คนละครึ่ง 20 ม.ค. 64 เต็ม ภายใน 9 นาที

เริ่มลงทะเบียนวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น. ครบ 1.34 ล้านสิทธิ์ เต็มภายใน 9 นาที
คนละครึ่งเค็ม
ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากสิทธิ์ของโครงการเต็มแล้ว
ลงทะเบียนได้ต้องใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน

แสดงความยินดีกับผู้ลงทะเบียนได้ สิทธิ์ที่ได้รับ

รัฐจะสนับสนุนเงินแก่ประชาชนในการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม หรือสินค้าทั่วไป จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนร้อยละ 50 ของราคาสุทธิในใบเสร็จรับเงิน โดยรัฐจะชำระเงินดังกล่าวให้แก่ร้านค้าโดยตรง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ประชาชนต้องชำระค่าอาหาร เครื่องดื่ม หรือสินค้าทั่วไป ให้แก่ร้านค้าผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
(2) ต้องมีการซื้อ-ขายอาหาร เครื่องดื่ม หรือสินค้ากันจริง
(3) จำนวนเงินที่รัฐสนับสนุนให้ต่อหนึ่งหมายเลขประจำตัวประชาชนจะไม่เกินกว่า 150 บาทต่อวัน และไม่เกินกว่า 3,500 บาทรวมตลอดทั้งโครงการฯ
(4) ค่าสินค้า เครื่องดื่ม หรืออาหาร ที่รัฐสนับสนุนเงิน ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น และบริการต่าง ๆ
(5) สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 2 จะต้องใช้สิทธิภายใน 14 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งว่าได้รับสิทธิ 
หากไม่ใช้สิทธิภายในเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ
(6) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” จะสามารถใช้งานได้ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน

เข้าไปลงทะเบียน 06.08 ยังคลิกได้ แต่ กดยืนยันไม่ได้ เพราะ “เต็มแล้ว”

เข้าไปลงทะเบียน 06.08 น. คลิกยืนยีนไม่ได้ เหมือนมีคนคลิกเต็มนะ จากนั้น 06.09 น.สิทธิ์เต็ม

มีบางคนบอก รอ 10 นาที OTP ไม่เข้า

ผู้ใช้ DTAC บอกลงได้ DTAC ปกติ แต่มีหลายคน หลายค่ายบอกรอนาน