วันหยุดเดือนกรกฏาคม 2 ช่วง และวันหยุดปี 2563

ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 จำนวน 1 วัน

โดยก่อนนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จะคลี่คลาย ขณะนี้การแพร่ระบาดของโรคเริ่มคลี่ลายลง ประกอบกับภาครัฐได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ และอนุญาตให้ผู้ประกอบการและประชาชนสามารถดำเนินกิจการและกิจกรรมได้เพิ่มมากขึ้น

ครม. มีมติเห็นชอบให้วันจันทร์ที่ 27 ก.ค. 63 เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์วันแรก ทำให้ช่วงปลายเดือน ก.ค. 63 จะมีวันหยุดต่อเนื่องกัน 4 วัน คือ วันเสาร์ที่ 25 – วันอังคารที่ 28 ก.ค. 63

คณะรัฐมนตรีได้ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาความเหมาะสมควรของวันหยุด โดยไม่ให้ราชการเสียหายหรือกระทบต่อการบริการประชาชน สำหรับรัฐวิสาหกิจ สถานบันเทิง และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาตามความเหมาะสมในการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีต่อไป

ดังนั้น เดือนกรกฎาคม 2563 จะมีวันหยุดยาวติดกัน 4 วัน ทั้งหมด 2 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 – วันอังคารที่ 7 กรกฏาคม 2563 

ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 25 – วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 

โดยมีรายละเอียดของวันหยุดดังนี้

  1. วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา
  2. วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา
  3. วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
  4. วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
  5. วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
  6. วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันหยุดประจำปี 2563 วันอื่นๆ

23 – 29 ก.ค. 2563 – วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

11 – 16 ส.ค. 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

9 – 14 ต.ค. 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

22 – 27 ต.ค. 2563 วันปิยมหาราช

29 ต.ค. – 3 พ.ย. 2563 เทศกาลวันลอยกระทง

3 – 15 ธ.ค. 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันรัฐธรรมนูญ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง