มหาเถรสมาคม มาตรการการจัดงาน กฐินทาน วัดทั่วประเทศ

มติมหาเถรสมาคม กำหนดมาตรการการจัดงานกฐินวัดทั่วประเทศ

มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ 21/2564

มติที่ 661/2564

เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติในพิธีถวายผ้าพระกฐิน/กฐิน ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

       ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ตุลาคม ๒๕๖๔ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามที่มหาเถรสมาคมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ มติที่ ๒๕๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด และให้วัดทุกวัดงดจัดกิจกรรมทุกประเภท นั้น

เนื่องจากพิธีการถวายผ้าพระกฐิน/กฐิน หรือการกรานกฐินเป็นสังฆกรรมอย่างหนึ่งตามพุทธบัญญัติ  และเป็นธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยในประเทศไทยได้มีพิธีถวายผ้าพระกฐิน/กฐินมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากจะเดินทางไปทำบุญตามวัดต่าง ๆ ที่ตนศรัทธา หรือถวายผ้าพระกฐิน/กฐินแก่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาในวัดนั้นๆ อันเป็นไปตามพุทธานุญาตให้พระภิกษุที่จำพรรษา ครบถ้วนไตรมาสได้รับอานิสงส์ในการรับผ้ากฐิน ในช่วงระยะ ๑ เดือน หลังจากออกพรรษา คือ ตั้งแต่ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ไปจนถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒(วันที่ ๒๒ ตุลาคม – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติในพิธีถวายผ้าพระกฐิน/กฐิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวนโยบายการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของรัฐบาล ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) ในห้วงเวลาการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐิน/กฐิน ประจำปี ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๒๒ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นำเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาให้ให้วัดทุกวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. การจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานให้เป็นไปตามมาตรการที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กำหนด

๒. การจัดพิธีถวายผ้ากฐินพิธีราษฎร์ให้ปฏิบัติโดยอนุโลมตามมาตรการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ดังนี้

๒.๑ ผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีในอุโบสถ ดังนี้

– พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ไม่เกิน ๒๕คน

– พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ไม่เกิน ๕๐ คน

– พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ไม่เกิน ๑๐๐ คน

ทั้งนี้ ให้เว้นระยะห่าง ประมาณ ๑.๕ – ๒ เมตรต่อคน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

๒.๒ ผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน ต้องได้รับการฉีดวัคซีน ๑ เข็มมาแล้ว สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่ต้องมีใบรับรองการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Test โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง

๒.๓ จำนวนพระสงฆ์ในพิธีให้พิจารณาตามความเหมาะสมให้เว้นระยะห่าง ประมาณ ๑.๕ – ๒ เมตรต่อรูป และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะเข้าร่วมพิธี

๒.๔ ขอความร่วมมือให้งดพิธีสมโภชองค์กฐิน และงดการตั้งขบวนอัญเชิญองค์กฐิน

๒.๕ กำหนดให้มีจุดตรวจคัดกรองของผู้เข้าร่วมพิธี ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

๒.๖ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ ในสถานที่จัดพิธี

๒.๗ ให้ผู้เข้าร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะเข้าร่วมพิธี

๒.๘ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามประกาศ/คำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

๓. ให้เจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับกำชับให้วัดในเขตปกครองปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม และมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามประกาศของรัฐบาล หรือข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หรือตามมาตรการที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ในพื้นที่นั้น ๆกำหนดอย่างเคร่งครัด

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

http://mahathera.onab.go.th/index.php?url=mati&id=10751

มาตรการมหาเถรสมาคม

ข้อกำหนดเกี่ยวกับกฐิน
• จำนวนพระสงฆ์ในวัดที่จะทอดกฐิน สงฆ์ผู้จะให้ผ้ากฐินนั้น จะต้องมีจำนวนอย่างน้อย ๕ รูป เพราะจะต้องจัดเป็นผู้รับผ้ากฐิน ๑ รูป เหลืออีก ๔ รูปจะได้เข้าเป็นองค์คณะ (สงฆ์) มากกว่า ๕ รูปขึ้นไปใช้ได้ แต่น้อยกว่า ๔ รูปใช้ไม่ได้

• คุณสมบัติของพระสงฆ์ที่มีสิทธิรับกฐิน คือพระสงฆ์ที่จำพรรษาในวัดนั้นครบ ๓ เดือน ปัญหาที่เกิดขึ้นมีอยู่ว่าจะนำพระสงฆ์จากวัดอื่นมาสมทบ จะใช้ได้หรือไม่ คำตอบคือ ได้ แต่พระรูปที่มาสมทบจะไม่มีสิทธิในการรับผ้าและไม่มีสิทธิออกเสียงว่าจะถวายผ้าให้กับรูปใด (เป็นเพียงแต่มาร่วมให้ครบองค์สงฆ์เท่านั้น) แต่คณะทายกทายิกาอาจถวายของสิ่งอื่นได้
• กำหนดกาลที่จะทอดกฐิน การทอดกฐินนั้นทำได้ภายในเวลากำหนด คือ ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ ก่อนหรือหลังจากนั้นไม่นับเป็นกฐิน

ขอเชิญร่วมททำบุญกฐิน ปี 2564

มีตังค์ใน app อยากทำบุญวัดไหน วัดละ 10, 20 บาท ตามสะดวกเลยนะ บุญกฐินเป็นบุญใหญ่ปีละครั้งเท่านั้น การไปร่วมกฐินหลายวัดทำได้ยาก
ยิ่งในช่วง Covid-19 ยิ่งยากครับ

ขออนุโทนาบุญนะครับ ขอบคุณที่มา : เพจ กฐิน 2564 ทุกจังหวัด

กฐินจังหวัด กรุงเทพฯ https://is.gd/WJDmMv
กฐินจังหวัด กระบี่ https://is.gd/sT70Ze
กฐินจังหวัด กาญจนบุรี https://is.gd/nWSduy
กฐินจังหวัด กาฬสินธุ์ https://is.gd/US5nyp
กฐินจังหวัด กำแพงเพชร https://is.gd/H5OyrR
กฐินจังหวัด ขอนแก่น https://is.gd/X9JM45
กฐินจังหวัด จันทบุรี https://is.gd/r5S6k6
กฐินจังหวัด ฉะเชิงเทรา https://is.gd/rwaYdC
กฐินจังหวัด ชลบุรี https://is.gd/FDGEB6
กฐินจังหวัด ชัยนาท https://is.gd/viqlc7
กฐินจังหวัด ชัยภูมิ https://is.gd/OPu6Oj
กฐินจังหวัด ชุมพร https://is.gd/dWnZgd
กฐินจังหวัด เชียงราย https://is.gd/6j2YpT
กฐินจังหวัด เชียงใหม่ https://is.gd/ZsX6qg
กฐินจังหวัด ตรัง https://is.gd/RJ6UgB
กฐินจังหวัด ตราด https://is.gd/58MAVT
กฐินจังหวัด ตาก https://is.gd/S7sy9F
กฐินจังหวัด นครนายก https://is.gd/G9CmwS
กฐินจังหวัด นครปฐม https://is.gd/4poz7i
กฐินจังหวัด นครพนม https://is.gd/GDF8Qw
กฐินจังหวัด นครราชสีมา https://is.gd/b93vRb
กฐินจังหวัด นครศรีธรรมราช https://is.gd/hwwxcv
กฐินจังหวัด นครสวรรค์ https://is.gd/CavKO4
กฐินจังหวัด นนทบุรี https://is.gd/C2Yovk
กฐินจังหวัด นราธิวาส https://is.gd/ZjH55m
กฐินจังหวัด น่าน https://is.gd/vzvqCU
กฐินจังหวัด บึงกาฬ https://is.gd/CE7xVB
กฐินจังหวัด บุรีรัมย์ https://is.gd/V8PENl
กฐินจังหวัด ปทุมธานี https://is.gd/UKfZPC
กฐินจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ https://is.gd/XH61Pt
กฐินจังหวัด ปราจีนบุรี https://is.gd/R5K07J
กฐินจังหวัด ปัตตานี https://is.gd/RQjm6T
กฐินจังหวัด พะเยา https://is.gd/4E3bKm
กฐินจังหวัด พังงา https://is.gd/bjnbP7
กฐินจังหวัด พัทลุง https://is.gd/LAdCsh
กฐินจังหวัด พิจิตร https://is.gd/rJ9k6Q
กฐินจังหวัด พิษณุโลก https://is.gd/CPighT
กฐินจังหวัด เพชรบุรี https://is.gd/Rr0can
กฐินจังหวัด เพชรบูรณ์ https://is.gd/RJXdnm
กฐินจังหวัด แพร่ https://is.gd/jDaBlV
กฐินจังหวัด ภูเก็ต https://is.gd/jowepv
กฐินจังหวัด มหาสารคาม https://is.gd/FtADfo
กฐินจังหวัด มุกดาหาร https://is.gd/6ljT4h
กฐินจังหวัด แม่ฮ่องสอน https://is.gd/erFfMd
กฐินจังหวัด ยโสธร https://is.gd/kOb514
กฐินจังหวัด ยะลา https://is.gd/rbCnZV
กฐินจังหวัด ร้อยเอ็ด https://is.gd/DZlPGy
กฐินจังหวัด ระนอง https://is.gd/KXfwcT
กฐินจังหวัด ระยอง https://is.gd/8B2z8r
กฐินจังหวัด ราชบุรี https://is.gd/5ewlZS
กฐินจังหวัด ลพบุรี https://is.gd/48s6Bs
กฐินจังหวัด ลำปาง https://is.gd/Hbr24q
กฐินจังหวัด ลำพูน https://is.gd/lSnE6T
กฐินจังหวัด เลย https://is.gd/h1HpsW
กฐินจังหวัด ศรีสะเกษ https://is.gd/13UAIo
กฐินจังหวัด สกลนคร https://is.gd/KGMNAb
กฐินจังหวัด สงขลา https://is.gd/poRUl1
กฐินจังหวัด สตูล https://is.gd/NBzJDB
กฐินจังหวัด สมุทรปราการ https://is.gd/8ohfmv
กฐินจังหวัด สมุทรสงคราม https://is.gd/3XV9iU
กฐินจังหวัด สมุทรสาคร https://is.gd/T2cgmN
กฐินจังหวัด สระแก้ว https://is.gd/ihSaZS
กฐินจังหวัด สระบุรี https://is.gd/9uyIS4
กฐินจังหวัด สิงห์บุรี https://is.gd/3ccSAw
กฐินจังหวัด สุโขทัย https://is.gd/jku5nQ
กฐินจังหวัด สุพรรณบุรี https://is.gd/HEHYiH
กฐินจังหวัด สุราษฎร์ธานี https://is.gd/ftesEh
กฐินจังหวัด สุรินทร์ https://is.gd/K5KOFg
กฐินจังหวัด หนองคาย https://is.gd/pmtllp
กฐินจังหวัด หนองบัวลำภู https://is.gd/lb6Uqa
กฐินจังหวัด อยุธยา https://is.gd/CVBQ1U
กฐินจังหวัด อ่างทอง https://is.gd/PEBJwd
กฐินจังหวัด อำนาจเจริญ https://is.gd/JxlXvH
กฐินจังหวัด อุดรธานี https://is.gd/Ox1otS
กฐินจังหวัด อุตรดิตถ์ https://is.gd/6OT6zk
กฐินจังหวัด อุทัยธานี https://is.gd/XlvA3p
กฐินจังหวัด อุบลราชธานี https://is.gd/iQT0hU
กฐินจังหวัด กฐินวัดป่าเรียงตามวันที่ https://is.gd/B8j6Cl
กฐินรวมหลายวัด https://is.gd/iUhXyx
กฐินพระราชทานกรุงเทพ https://is.gd/7SIk8k
กฐินพระราชทานต่างจังหวัด https://is.gd/PD5On5
กฐินต่างประเทศ https://is.gd/gJhG32
ทริปทัวร์บุญกฐิน https://is.gd/33Tabz
กฐินตก ขาดเจ้าภาพ https://is.gd/HEKtYI