เกษตรกร ส่งคืน “คลอร์ไพริฟอส-พาราควอต”เก็บไว้มีความผิด

แบนสาร “คลอร์ไพริฟอส-พาราควอต”  ต้องส่งคืนภายในวันที่ 29 ส.ค. 63 นี้

1 มิ.ย. 63 ห้ามใช้ “คลอร์ไพริฟอส-พาราควอต” เด็ดขาด เกษตรกรที่มีในครอบครองต้องส่งคืนร้านค้าใน 90 วัน (ภายใน 29 ส.ค. 63) ส่วนร้านค้าต้องส่งคืนผู้ผลิต ผู้นำเข้าภายใน 120 วัน ขณะที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้าต้องแจ้งปริมาณครอบครองภายใน 270 วัน ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สารเคมีทางการเกษตรเพื่อกำจัดศัตรูพืช 5 รายการ ประกอบด้วย

  1. คอลร์ไพริฟอส
  2. คลอร์ไพริสฟอส-เมทิล
  3. พาราควอต
  4. พาราควอตไดคลอไรด์
  5. พาราควอตไดคลอไรด์ บิส เมทิลซัลเฟต

ผู้ที่มีพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสไว้ในครอบครองก่อนวันที่ 1 มิ.ย.63 ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้

  1. เกษตรกรต้องส่งคืนสารเคมีทั้ง 2 ชนิดให้ร้านค้าที่ซื้อมาภายใน 90 วัน หรือไม่เกินวันที่ 29 ส.ค. 63 นี้
  2. ร้านค้าจัดจำหน่าย ต้องส่งคืนผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า และแจ้งปริมาณต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภายใน 120 วัน หรือไม่เกินวันที่ 28 ก.ย. 63 นี้
  3. ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องแจ้งปริมาณต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพื่อรวบรวมแจ้งปริมาณวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./วก.5 ภายใน 270 วัน หรือไม่เกิน วันที่ 25 ก.พ.64 จากนั้นจะมีการกำหนดวัน วิธี และสถานที่ในการทำลาย โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการทำลาย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง