สนามบินภูเก็ต ยังคงปิดถึง 15 มิ.ย. รอคำสั่งจากสนง.การบินพลเรือนฯ

สนามบินภูเก็ต ยังคงปิดถึง 15 มิ.ย. รอคำสั่งจากสนง.การบินพลเรือนฯ ก่อนเปิด-ปิด

ท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป รวมทั้งตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3018/2563 เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับการปิดสถานที่และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 และฉบับที่ 9) ข้อ 4. มาตรการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่หน่วยงานรับผิดชอบกำหนด โดยกำหนดให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทาง เข้า-ออก จังหวัดภูเก็ตต้องลงทะเบียน เข้า-ออก ตามแนวทาง Phuket Smart Checkpoint ทุกช่องทาง

ผู้ที่ประสงค์จะเดินทาง เข้า-ออก จังหวัดภูเก็ต แบ่งประเภทและจำนวนที่ลงทะเบียน 1 ครั้งจะใช้เดินทางเข้าออกได้จนกว่าครบกำหนดลงทะเบียนใหม่ ดังนี้

  1. ผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดภูเก็ต ( 30 วัน )
  2. ผู้ประกอบอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ( 30 วัน )
  3. ผู้ที่เข้ามาทำธุระในจังหวัดภูเก็ต ( 7 วัน )
  4. ผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ( 7 วัน )

โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและรับ QR CODE พร้อมระบุวันที่ หมดอายุ ไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อผ่าน จุดคัดกรองต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการบันทึกเวลา เข้า-ออก โดยในส่วนของช่องทางอากาศนั้น ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ

อย่างไรก็ตามขณะนี้ ทภก. อยู่ระหว่างการปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ขยายระยะเวลาการระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 22.15 น. ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59 น. (จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง)

ซึ่งหากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในการอนุญาตให้ ทภก. สามารถเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศได้ ทภก. จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบเป็นลำดับต่อไป

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ที่กำหนดให้ผู้โดยสารต้องต้องระบุ ข้อมูลส่วนบุคคล , เลขที่นั่ง และ เลขเที่ยวบินที่เดินทางเข้ามา , เดินทางมาจากที่ใด , และที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต พร้อมภาพถ่ายหน้าตรง และรูปบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ประวัติการฉีดวัดซีน และ บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ใน http://www.phuketpolice.org เพื่อเป็นข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ ในการติดตามคัดกรองโรคได้ในทันที

การนี้ ทภก. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง