วิธีลงทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคม (ม.33) สำหรับนายจ้างนอกระบบที่มีลูกจ้าง

วิธีลงทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคม (ม.33) สำหรับนายจ้างนอกระบบที่มีลูกจ้าง 

วิธีลงทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคม (ม.33) สำหรับนายจ้างนอกระบบที่มีลูกจ้าง (9 สาขากิจการ ใน 10 จังหวัด) เพื่อรับเงินเยียวยาจากรัฐ1เดือน

ผู้ประกอบการและนายจ้าง 9 สาขากิจการ ในพื้นที่ 10 จังหวัด ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาจากรัฐ  1 เดือน โดยต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม (มาตรา 33) แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1)กรณีผู้ประกอบการมีลูกจ้าง ให้ลงทะเบียนเข้าระบบประกันสังคมมาตรา 33 ภายในเดือน ก.ค. 64 นี้  เพื่อที่นายจ้างจะได้รับเงินเยียวยาตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 200 คน เมื่อขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมแล้ว ลูกจ้างสัญชาติไทย จะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน    

2)กรณีผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง ให้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ภายในเดือนก.ค. 64 จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท/คน

สำหรับวิธีลงทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคม (ม.33) สำหรับนายจ้างนอกระบบที่มีลูกจ้าง (9 สาขากิจการ ใน 10 จังหวัด) เพื่อรับเงินเยียวยาจากรัฐ ดำเนินการดังนี้

1)เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th เลือกหัวข้อสถานประกอบการ

2)เลือก “ขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต” กรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อลงทะเบียน สปส. 1-05

3)ระบบส่งแบบลงทะเบียน (สปส. 1-05) กลับทาง e-mail เพื่อพิมพ์แบบลงทะเบียน แล้วส่งสำนักงานประกันสังคม

4)ผู้มีอำนาจลงนาม ประทับตราและพยาน 2 ท่าน

5)สำนักงานประกันสังคมอนุมัติส่ง User-ID ให้ทาง e-mail เพื่อสถานประกอบการสามารถส่งข้อมูลงานทะเบียน

6)แจ้งเข้า – แจ้งออก เปลี่ยนแปลงข้อมูลและส่งเงินสมทบประจำเดือน

สอบถามข้อมูล สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง