ทุกสำนักงานเขต เปิดบริการงานทะเบียน จองคิวออนไลน์ วันละ 30 คน และ Walk-in 30 คน

ทุกสำนักงานเขตคุมเข้มโควิด เปิดบริการงานทะเบียนผ่านจองคิวออนไลน์ (BMAQ) วันละ 30 คน และ Walk-in ได้ 30 คน

(3 ก.ย.64) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มีความรุนแรงส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจำนวนข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยฝ่ายทะเบียนและฝ่ายปกครอง ทั้ง 50 สำนักงานเขต ยังคงเปิดให้บริการประชาชน จึงมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมกับการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานราชการในการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงให้ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต ดำเนินการ ดังนี้

ในวันราชการปกติ (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น. เปิดให้บริการด้านงานทะเบียน ด้านงานทะเบียนราษฎรให้บริการเฉพาะการรับแจ้งเกิด – ตายและให้บริการตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ให้บริการด้านบัตรประจำตัวประชาชน ทุกกรณีโดยกำหนดจำนวนผู้รับบริการ 60 คนต่อวัน แบ่งเป็นผู้รับบริการด้วยระบบจองคิวออนไลน์ (BMAQ) จำนวน 30 คน และผู้รับบริการที่ไม่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้า (Walk-in) จำนวน 30 คน งานทะเบียนทั่วไป ให้บริการตรวจ คัดและรับรองเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป

ส่วนในวันหยุดราชการ (วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00-16.00 น. ให้บริการเฉพาะรับแจ้งเกิด – ตาย งดจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ) และงานทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าวในทุกกรณี (ยกเว้นการแจ้งเกิดกรณีปกติ และการแจ้งตาย) ในกรณีที่ประชาชนมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้เอกสารหลักฐานทางการทะเบียนให้พิจารณาดำเนินการเป็นกรณี ๆ ไป และหยุดพักกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

สำหรับฝ่ายปกครอง ในวันราชการปกติ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. เปิดให้บริการประชาชนในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และหยุดพักกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด และให้พิจารณากำหนดสัดส่วนผู้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ตามความเหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน และไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการ รวมทั้งใช้มาตรการแอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนด เช่น ไทยชนะ หมอชนะ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ รวมถึงดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโดยถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นการให้บริการงานทะเบียนและงานปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้รับบริการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค.64 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จะคลี่คลาย
—————