เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เดอะ วัน ประกันภัย

รมว.คลัง มีคำสั่ง “เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เดอะ วัน ประกันภัย” แล้ว

ทำประกันภัยรถยนต์ไว้ วันนี้นายหน้าประกันโทรมาแจ้ง การเคลมประกันภัยรถยนต์รถพี่ ต่อไปติดต่อ คปภ. นะ ก็งงๆ จึงหาข้อมูลเพิ่ม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัท เดอะ วัน ประกันภัยจำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไปเนื่องจากมีฐานะการเงินไม่มั่นคง มีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน มีสินทรัพย์สภาพคล่องไม่เพียงพอสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 

ขณะนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ตั้งศูนย์ทั่วประเทศให้คำแนะนำรับเรื่องร้องเรียน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัยทุกพื้นที่ และกองทุนประกันวินาศภัยเข้ารับช่วงจ่ายเคลมประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มที่ผู้เอาประกันภัยสามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัด ดังนี้

1.สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษกแขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2515-3999 หรือ สายด่วน คปภ. โทร.1186 

2.สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ เลขที่ 287 ซอยรัชดาภิเษก 6 ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร 10600 โทร0-2476-9940-3

3.สำนักงาน คปภ. เขตบางนา เลขที่ 1/16 อาคารบางนาธานีชั้น 8 ถนนบางนาตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนากรุงเทพมหานคร 10260 โทร0-2361-3769-70    

ส่วนต่างจังหวัดภูมิภาค สามารถยื่นขอรับชำระหนี้ได้ที่สำนักงาน คปภ. ภาค และสำนักงาน คปภ. จังหวัด ทั่วประเทศ