10 ที่ท่องเที่ยวชุมชนน่าไปเยือน ปี 2562

จากการประกาศผลรายชื่อแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ที่ได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards ปี 2562 หรือรางวัลกินรี ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดย ททท. พบว่าในปีนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลในสาขาดังกล่าว ทั้งหมด 10 แห่ง

ซึ่งโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 12 ปี 2562 หรือรางวัลกินรี ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 2 ปี โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เทียบได้กับรางวัลนานาชาติ และเป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพสินค้าทางการท่องเที่ยว (Tourism Accreditation) ที่สร้างความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

รางวัลประเภท Attraction (แหล่งท่องเที่ยว) แบ่งประเภทรางวัลย่อยออกเป็น 6 สาขา ดังนี้
1. สาขา Outdoor & Adventure Activities (แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการผจญภัย)
2. สาขา Learning & Doing (แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้)
3. สาขา Nature & Park (แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ)
4. สาขา Fun & Entertainment (แหล่งท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิง)
5. สาขา Historical & Culture (แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม)
6. สาขา Local & Community (แหล่งท่องเที่ยวชุมชน)

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards ประเภทการท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยวชุมชน (Local & Community) ประจำปีนี้ มีทั้งหมด 10 แห่งได้แก่
1. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่
2. บ้านดอกบัว โดย บริษัท นัตตี้ส์ แอดเวนเจอร์ จำกัด จังหวัดพะเยา
3. ย่านเก่าวังกรด จังหวัดพิจิตร
4. กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
5. ตลาดไทยย้อนยุคบ้านบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
6. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ้านแหลม (บ้านสวนแผ่นดินแม่) จังหวัดสุพรรณบุรี
7. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลแหลมสัก จังหวัดกระบี่
8. วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (หน้าทับ) จังหวัดนครศรีธรรมราช
9. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตำบลม่วงกลวง จังหวัดระนอง
10. ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้รางวัลในสาขาแหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยวชุมชน (Local & Community) ททท. ได้กำหนดไว้ว่า เป็นชุมชนในเขตเมือง หรือชุมชนในท้องถิ่น ที่เปิดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว เพื่อจะได้สัมผัสเรียนรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตหรืออัตลักษณ์ของชุมชน เป็นเครื่องมือที่เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน โดยมีสมาชิกของชุมชนเป็นผู้กำหนดทิศทางแผนงาน เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของชุมชน เป็นต้น

ชุมชนบ้านไร่กองขิง
ชุมชนบ้านไร่กองขิง
ย่านเก่าวังกรด
ตลาดไทยย้อนยุคบ้านบางระจัน
ตลาดไทยย้อนยุคบ้านบางระจัน

รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๒

พบกับแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก สปาคุณภาพแห่งปี 2019 ได้ในงาน Thailand Tourism Awards Showcase 2019 วันที่ 28-29 กันยายน 2562 ที่ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5

หลักเกณฑ์การตัดสินรางวัล

ด้านที่ 1 Tourism Excellence (Product/ Service)
1.1 ความยอดเยี่ยมในสินค้า Product Excellence – สถานที่ – การเดินทาง – การรองรับที่จอดรถ – ความสะอาดและการดูแลรักษา – สิ่งอ านวยความสะดวก – อาหารและเครื่องดื่ม – กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว – นวัตกรรม – เกณฑ์เฉพาะของแต่ละสาขา
1.2 ความยอดเยี่ยมด้านการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว Service Excellence – พนักงาน – การให้บริการเสริม – การบริการขนส่ง – สิ่งอ านวยความสะดวก – เกณฑ์เฉพาะของแต่ละสาขา

ด้านที่ 2 Supporting Business & Marketing Factors
2.1 วิสัยทัศน์ แผน นโยบาย แนวทางการด าเนินธุรกิจ
2.2 การส่งเสริมการตลาด
2.3 สื่อประชาสัมพันธ์
2.4 ด้านลักษณะทางกายภาพของสถานประกอบการ
2.5 การก าหนดราคา
2.6 การจองและการช าระเงิน 2.7 การจัดการ 2.8 การรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร CSR

ด้านที่ 3 Customer
3.1 ประสบการท่องเที่ยวที่ได้รับ
3.2 ผลลัพธ์จากการใช้สินค้าและบริการ
3.3 การติดตามข้อมูล ข่าวสาร
3.4 ความสม่ าเสมอในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โปรโมชั่นสินค้าบนสื่อของผู้ประกอบการ
3.5 ความสม่ าเสมอในการตอบสนองจากกลุ่มนักท่องเที่ยว (Engagement)

ด้านที่ 4 Responsibility
4.1 นโยบายและแผน
4.2 การจัดการ
4.3 การปฏิบัติ
4.4 ความปลอดภัย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง