บุญกิริยาวัตถุ 10 การทำบุญหรือทำความดี 10 ประการ

บุญกิริยาวัตถุ 10 ที่ตั้งแห่งการทำบุญ, ทางทำความดี — bases of meritorious action)

       1. ทานมัย (ทำบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ — meritorious action consisting in generosity; merit acquired by giving)
       2. สีลมัย (ทำบุญด้วยการรักษาศีลหรือประพฤติดี — by observing the precepts or moral behavior)
       3. ภาวนามัย (ทำบุญด้วยการเจริญภาวนาคือฝึกอบรมจิตใจ — by mental development)
       4. อปจายนมัย (ทำบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม — by humility or reverence)
       5. เวยยาวัจจมัย (ทำบุญด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้ — by rendering services)
       6. ปัตติทานมัย (ทำบุญด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่งความดีให้แก่ผู้อื่น — by sharing or giving out merit)
       7. ปัตตานุโมทนามัย (ทำบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่น — by rejoicing in others’ merit)
       8. ธัมมัสสวนมัย (ทำบุญด้วยการฟังธรรมศึกษาหาความรู้ — by listening to the Doctrine or right teaching)
       9. ธัมมเทสนามัย (ทำบุญด้วยการสั่งสอนธรรมให้ความรู้ — by teaching the Doctrine or showing truth)
         10. ทิฏฐุชุกัมม์ (ทำบุญด้วยการทำความเห็นให้ตรง — by straightening one’s views or forming correct views)

ทำบุญโรงศพ

ถ้าจัดอยู่ในหมวด ทาน ศี ภาวนา ทั้ง 10 ข้อจะจัดหมวดหมู่รวบกันดังนี้

  • ข้อ 4 และข้อ 5 จัดเข้าในสีลมัย; (การให้ทาน)
  • 6 และ 7 ในทานมัย; (การรักษาศีล)
  • 8 และ 9 ในภาวนามัย; (การเจริญภาวนา)
  • ข้อ 10 ได้ทั้งทาน ศีล และภาวนา
สร้างบุญ 10 ประการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง