ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 5 ชิมช้อปใช้จ่ายผ่านกระเป๋าช่อง G-Wallet 2

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 5 รางวัลผู้ใช้สิทธิ์ชิมช้อปใช้จ่ายผ่านกระเป๋าช่อง G-Wallet 2

ชิม ช้อป ใช้

ค้นหารหัสจับของสมนาคุณ

ครั้งที่ 5 (จับของสมนาคุณวันที่ 24 ม.ค. 2563) รางวัลสำหรับประชาชนผู้ใช้สิทธิ์กระเป๋าช่อง G-Wallet2


1. Honda PCX150 (2019) จำนวน 2 คัน รวมมูลค่า 166,600 บาท

 1. E00275042      คุณบัวลา จันทร์เสน
 2. E00184454      คุณณัฐพล เทียมทัด

2. TV Samsung 55” UHD RU7400 จำนวน 4 เครื่อง รวมมูลค่า 79,600 บาท

 1. E00009369      คุณสะอาด สาริวงค์
 2. E00213863      คุณลัดดา บุญลือ
 3. E00191138      คุณสุวิมล อินทร์บุญสังข์
 4. E00074243      คุณเพิ่ม คุนาคุณ

3. ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท จำนวน 8 แท่ง รวมมูลค่า 170,800 บาท

 1. E00168671      คุณวิวรรธน์ ประวิทย์สกุล
 2. E00168302      คุณวุฒิชัย ระถาพล
 3. E00096146      คุณสาวิตรี สงภักดิ์
 4. E00281430      คุณสมศรี จันทะพิมพ์
 5. E00279196      คุณรอกีเยาะ สาเระ
 6. E00093691      คุณสุภาภรณ์ อุลิต
 7. E00233676      คุณหาลีเมาะ ยูโซะ
 8. E00264530      คุณมะลิวรรณ คงแก้ว

4. ทองคำแท่ง หนัก 50 สตางค์ จำนวน 53 แท่ง รวมมูลค่า 573,725 บาท

 1. E00222823      คุณนันทิพร พือขุนทด
 2. E00092845      คุณประสาท กองสู
 3. E00256186      คุณณัชพล วงค์ถาติ๊บ
 4. E00082935      คุณมณเฑียร สหุนิล
 5. E00167300      คุณประทีป ศรีสมเพ็ชร
 6. E00123988      คุณวิชัย ดาเหลา
 7. E00058722      คุณโอกาส จันดาวัน
 8. E00109256      คุณสมบัติ สมัครการ
 9. E00222004      คุณกานชนก พุ่มสีนิล
 10. E00036917      คุณกันยารัตน์ มิอุระ
 11. E00120409      คุณศิรินญา ผกามาศ
 12. E00043073      คุณฉลวย พรหมจอม
 13. E00148524      คุณอาซีย๊ะ หะยีดือราแม
 14. E00188316      คุณภัสสดา เดชาดำเกิง
 15. E00228275      คุณสุภาภรณ์ ชมกลิ่น
 16. E00089055      คุณธนวันต์ พักตระเกษตริน
 17. E00057305      คุณเปญจภัสก์ อนันต์ธนัชดี
 18. E00119947      คุณประจวบ เพชรรัตน์
 19. E00017587      คุณชุติมา ชูวงค์
 20. E00121353      คุณอุดร คงเมือง
 21. E00246620      คุณประกอบ ฉ่ำศร
 22. E00119046      คุณสลิลา แซ่หล่ง
 23. E00127002      คุณณนันทภัทร์ นาคมณี
 24. E00007581      คุณรีฎูวัน วิชา
 25. E00185201      คุณศุภกร หอธรรม
 26. E00015590      คุณปาน สีหวงศ์
 27. E00051675      คุณดวงเนตร มารถศรี
 28. E00267081      คุณไพรัตน์ หอมเกตุ
 29. E00023409      คุณสุภัทตรา อิ่มเอิบ
 30. E00036161      คุณฮาดีบ๊ะ หะยีมือลี
 31. E00264795      คุณปาริฉัตร สั่งสอน
 32. E00000953      คุณปราณี ปันน้อย
 33. E00161155      คุณปวีณา สีลานันท์
 34. E00210701      คุณมะยูโซะ สะมะแอ
 35. E00074350      คุณวิมลสิริ สวัสดิชัย
 36. E00188560      คุณสหัสริน ใจใหม่
 37. E00257523      คุณจารุวิทย์ พรมฝั้น
 38. E00190967      คุณพรศรี โสภณ
 39. E00185426      คุณบุษราคัม ทองเอี่ยม
 40. E00276099      คุณอะหมาด ลิวัน
 41. E00233661      คุณทองเลื่อน จีนเมือง
 42. E00004682      คุณพิชญ์สินี คุณรังษีธนกร
 43. E00204555      คุณฐาปกรณ์ หัตถะ
 44. E00019645      คุณพรทิพย์ ศุภศรี
 45. E00147756      คุณจตุรงค์ เดชคุณากร
 46. E00042685      คุณรมิดา ศรีมหาดไทย
 47. E00133712      คุณธีร์รัชช์ ศรีเดชาวงษ์
 48. E00236093      คุณวิชัยยัณต์ ดุลนีย์
 49. E00046798      คุณจีบ จันทร์ทอง
 50. E00079231      คุณณัฐฐาพร รักทุ่ง
 51. E00170061      คุณเสาวณี แซ่อิ่ว
 52. E00181223      คุณสำราญ จันทมาลย์
 53. E00118155      คุณไพลิน เทียบขุนทด

รางวัลสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้ ” 

1. ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท จำนวน 2แท่ง รวมมูลค่า 42,700 บาท

 1. Q00055467     ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟมิลี่ ไฮเปอร์มาร์ท
 2. Q00029148     ป๊อบปอนด์

2. ทองคำแท่ง หนัก 50 สตางค์ จำนวน 15 แท่ง รวมมูลค่า 162,375 บาท
1. Q00050915หจก.สุขศาลา
2. Q00045565KOUEN SUSHI BAR
3. Q00052609บริษัท ไทยสมบูรณ์ซุปเปอร์ จำกัด สาขา 1
4. Q00052626ร้านชาหงหลง
5. Q00002891ระเบียงกาแฟ สวรรคโลก
6. Q00050724หจก.ทุ่งสงยงเจริญ
7. Q00031050Nui coffee
8. Q00033666บริษัท เอส.อาร์ ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด
9. Q00016369ครัวดำแดง
10. Q00023900ศรีเวียงน่าน
11. Q00058410บริษัท สหไทย เปเปอร์พลัส จำกัด
12. Q00028286บริษัท ร้อยเอ็ดไฮเปอร์มาร์ท จำกัด
13. Q00023713เหลือง-ขมิ้น
14. Q00046635ซุปเปอร์ชิป (บริษัท ซุปเปอร์ซิป จำกัด)
15. Q00044707บริษัท ไทยวิลเลจ จำกัด

รายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 4 (17 ม.ค. 63)

รายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 3 (10 ม.ค. 63)

รายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 2 (3 ม.ค. 63)

รายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 1 (20 ธ.ค. 62)

รายละเอียดกติกาและเงื่อนไข

อ้างอิงที่มา : https://www2.xn--b3caa1e2a7e2b0h2be.com/lucky-draw-announcement

เรื่องที่เกี่ยวข้อง