คลังขาย “พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ” รุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” 14 พ.ค.นี้วันแรก ให้สิทธิ์ผู้สูงอายุก่อน

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ

เริ่มเก็บเงินไว้กับ “พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ” – “เราไม่ทิ้งกัน” แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ระดมทุนช่วย Covid-19 วงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท 14 พ.ค.นี้วันแรก

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงข่าว เรื่องการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบไร้ใบตราสาร (Scripless)

โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบ และแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามแผนงานโครงการของรัฐบาล ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินวงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท

ซึ่งพันธบัตรออมทรัพย์เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายของรัฐบาลซึ่งจะสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยของประชาชนรายย่อย และเป็นการเยียวยาให้กลุ่มประชาชนที่เสียภาษีให้กับรัฐบาลให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ตลาดการเงินมีความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจ

14 พฤษภาคม 2563 ขายพันธบัตรวันแรก

โดยจะเริ่มจำหน่ายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 น. วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได รุ่นอายุ 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 2.40 และรุ่นอายุ 10 ปี เฉลี่ยร้อยละ 3.00 ต่อปี

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ให้รายละเอียดการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” เพิ่มเติมว่า

การจำหน่ายแบ่งออกเป็น 3 ช่วง

การจำหน่ายแบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดย
– สัปดาห์ที่ 1 จำหน่ายให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
– สัปดาห์ที่ 2 จำหน่ายให้ประชาชนรายย่อยซื้อได้ก่อน แบบจำกัดวงเงิน 2 ล้านบาท/คน/ธนาคาร
– สัปดาห์ที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เปิดให้ประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรเข้าซื้อได้แบบไม่จำกัดวงเงิน โดยซื้อผ่าน BOND DIRECT Application และช่องทางของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สรุปเงื่อนไขการจำหน่ายได้ ดังนี้

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน”ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินจำหน่าย วงเงินไม่เกิน50,000 ล้านบาท (ออกเพิ่มเติมได้วงเงินตาม พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 ไม่เกิน 200,000 ล้านบาท)รุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี

อัตราดอกเบี้ย

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ

อัตราดอกเบี้ย รุ่นอายุ 5 ปี
อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ2.00ต่อปี
ปีที่ 2 – 3 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ2.25ต่อปี
ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ2.50ต่อปี
ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ3.00ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ร้อยละ 2.40 ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย รุ่นอายุ 10 ปี
อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
ปีที่ 1 – 3 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ2.50ต่อปี
ปีที่ 4 – 8 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ3.00ต่อปี
ปีที่ 9 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ3.50ต่อปี
ปีที่ 10 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ4.00ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี)

ระยะเวลาการจำหน่าย 14 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2563

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน”ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวันที่ วันที่จำหน่าย, วงเงินซื้อขั้นสูงต่อราย/รวมทุกรุ่น/ต่อธนาคาร(ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อ), วงเงินซื้อขั้นสูงต่อราย/รวมทุกรุ่น/ต่อธนาคาร(ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อ) และวงเงินซื้อขั้นต่ำ – ขั้นสูง

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ

ช่วงที่ 1 วันที่ 14 – 20 พ.ค. 2563 – ผู้มีสิทธิ์ซื้อคือ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป วงเงินจำหน่าย 50,000 ล้านบาท ขั้นต่ำ 1,000 – ขั้นสูง 2,000,000 บาท


ช่วงที่ 2 วันที่21 – 27 พ.ค. 2563 ผู้มีสิทธิ์ซื้อคือ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทย จำนวนวงเงินจำหน่ายที่เหลือจากช่วงที่ 1 ขั้นต่ำ 1,000 – 2,000,000 บาท

ช่วงที่ 3 วันที่ 28 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2563 ผู้มีสิทธิ์ซื้อคือ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร * จำนวนวงเงินจำหน่ายที่เหลือจากช่วงที่ 2 ขั้นต่อไป 1,000 – ไม่จำกัด

หมายเหตุ : * นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ได้แก่ สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร

ผู้มีสิทธิ์ซื้อสามารถทำรายการซื้อผ่าน BOND DIRECT Application ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ตามตารางการจำหน่ายช่วงที่ 1 – 3

หมายเหตุ : วงเงินจำหน่ายในแต่ละช่วงไม่นับรวมกันหากชำระด้วยเช็คต้องทำรายการไม่เกินเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา และดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทำการถัดไป (วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ไม่รับชำระด้วยเช็ค)

การจ่ายดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ได้แก่
วันที่ 14 พฤศจิกายนและวันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี

วันครบอายุไถ่ถอน
14 พฤษภาคม 2568 และ 14 พฤษภาคม 2573

ช่องทางการจำหน่าย
– BOND DIRECT Application: ชำระเงินผ่าน Mobile Application และ เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย
– ATM/Counter/Internet Banking/Mobile Application ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์

ทั้งนี้ สบน. ได้แจ้งให้ธนาคารตัวแทนจำหน่ายปรับวิธีการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถทำธุรกรรมได้อย่างปลอดภัย ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงการใช้งาน BOND DIRECT Application จาก สบน. ซึ่งผู้ลงทุนจะสามารถเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ได้อย่างสะดวกสบายผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเลือกไปชำระเงินที่สาขาธนาคารหรือผ่าน Krungthai NEXT ได้

สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร. 0 2271 7999 ต่อ 5809/ 0 2265 8050 ต่อ 5307

เรื่องที่เกี่ยวข้อง