วิธีการดาวน์โหลด ตารางการเรียน สื่อการสอน แบบฝึกหัด ล่วงหน้า

ข้อมูลอะไรบ้าง ? ที่สามารถดาวน์โหลด ได้จากเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

1. ตารางออกอากาศ

2. กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ,แผนการจัดการเรียนรู้ (สื่อ๖๐พรรษา)

3. สื่อประกอบการเรียนการสอน (ใบงาน ,ใบกิจกรรม)

4. วีดีโอการเรียนการสอน

มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

สื่อ Download อื่นๆ

ดาวน์โหลดการเรียนการสอนรายวิชา รายชั้นเรียน

สื่อ Download อื่นๆ

ตัวอย่าง การ Download สื่อการสอน,เอกสารประกอบ,แบบฝึกหัด

– เลือกปีการศึกษา

– ชั้นปี

– กลุ่มสาระ (วิชา)

– เลือกหัวข้อสื่อสารสอนแต่ละชั่วโมง

คลิก Download สื่อสารสอน และ แบบฝึกหัดใบงาน และ กิจกรรม

ใช้สื่อการสอนที่ Download มาใช้เรียนในวันเวลาที่เข้าเรียน

คลิกแต่ละเรื่อง หรือชั่วโมงการสอน ล่วงหน้าได้ เพื่อ Download สื่อการเรียนและแบบฝึกหัด

ตัวอย่างแบบฝึกหัด เรื่อง 1.1

ตัวอย่างสื่อการสอนทางไกลในแต่ละชม.

download สื่อการสอน

ดาวน์โหลด

สื่อ Download อื่นๆ