น่าน ผ่อนปรน เปิดแหล่งท่องเที่ยว เข้าน่านได้ทั้งทางบก และทางอากาศ

ล่าสุด 2 มิ.ย.63

จังหวัดน่าน ผ่อนปรน เปิดแหล่งท่องเที่ยว ทุกคนสามารถเดินทางทางเข้ามาจังหวัดน่าน ทั้งทางบก และทางอากาศ

สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดให้บริการ (ข้อมูลณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563)

 • วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
 • วัดพระธาตุข้งค้ำวรวิหาร
 • วัดภูมินทร์
 • วัดมิ่งเมือง
 • โฮงเจ้าฟองคำ
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
 • หอศิลป์ริมน่าน
 • ชุมชนบ่อสวก
 • วิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง
 • วัดศรีมงคล (ก๋ง)
 • กลุ่มทอผ้าไทลื้อย้อมสีธรรมชาติ บ้านดอนมูล
 • กลุ่มทอผ้าจันทร์สม
 • วัดภูเก็ต
 • กลุ่มทอผ้าไทลือบ้านเก็ต (ป้าหลอม)
 • แพวผ้าฝ้าย
 • ลำดวนผ้ทอ กาแฟไทลื้อ
 • โกโก้ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
 • ศูนย์เครื่องเงินดอยซิลเวอร์ แฟคทอรี

โดยผู้ที่มีภูมิลําเนา/นักท่องเที่ยว/อื่นๆ) ทุกคนยังคงต้องผ่านการคัดกรองวัดอุณหภูมิ (หน้าด่าน)

การคัดกรองเบื้องต้น

 1. หากมีอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 ต้องพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที
 2. ผู้ที่มีอุณหภูมิ น้อยกว่า 37.5 สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ได้
 3. ผู้ที่มาจากจังหวัดเสี่ยง ต้องกรอกแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน ลงนามรับรอง นํามายื่นให้สถานประกอบการ (โรงแรม/ที่พัก)

ผู้มีภูมิลําเนาจังหวัดน่าน (พักภูมิลําเนา) วิธีปฏิบัติ

 1. พบผู้นํา/อสม. ในพื้นที่ ประเมินอีกครั้ง
  ? หากมาจากจังหวัดไม่เสี่ยง
 • ปฏิบัติตัวตามมารตรการป้องกันโรคของจังหวัดน่าน
 • ดําเนินชีวิตได้ตามวิถีแนวใหม่ (New Normal)
  ? หากมาจากจังหวัดเสี่ยง
 • เสี่ยงต่ำให้เฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเอง (Self Monitoring)
 • เสี่ยงสูง ต้องกักตัวที่บ้าน 14 วัน และรายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่ทันที

ผู้ที่มีภูมิลําเนาอื่น/นักท่องเที่ยว (พักสถานประกอบการ) วิธีปฏิบัติ

 1. Checked – in ที่พัก : ต้องลงทะเบียน “ไทยชนะ” และบันทึกข้อมูล ณ ที่พัก
 2. ตรวจวัดอุณภูมิ พร้อมนําส่งแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่านแก่สถานประกอบการ
  ? หากมาจากจังหวัดไม่เสี่ยง
 • ปฏิบัติตัวตามมารตรการป้องกันโรคของจังหวัดน่าน
 • ดําเนินชีวิต/ท่องเที่ยวได้ตามวิถีแนวใหม่ (New Normal)
  ? หากมาจากจังหวัดเสียง
 • เสี่ยงต่ํา ให้เฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเอง (Self Monitoring)
 • เสี่ยงสูง ต้องกักตัว 14 วัน (สถานประกอบการที่จัดไว้ หรือ
  สถานพยาบาล) รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที

⚠️ หมายเหตุ : หากเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต กรอกแบบคัดกรองฯ และนําไปรายงานตัวต่อ พนักงานควบคุมโรคทันที ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านที่ 1 ตําบลผาสิงห์ อําเภอเมืองน่าน (กักตัว 14 วัน) ⚠️

? นักท่องเที่ยวสามารถ Scan QR Code คู่มือท่องเที่ยวน่าน (สามารถสอบถามแหล่งท่องเที่ยวได้โดยตรง) ?สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่าน บางแห่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้แล้ว แต่ยังมีบางแห่งที่ไม่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว โดยขณะนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) สำนักงานน่าน อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล สอบถาม และตรวจสอบ สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่าน หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป ?

ℹ️ สอบถามข้อมูลการเดินทางจังหวัดน่าน
1.ด่านห้วยน้ำอุ่น อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

 • นายอำเภอเกรียงไกร เวชนุรักษ์
  โทร 081 867 2547
 • หัวหน้าด่าน ปลัดจวน จันเครื่อง
  โทร 063 902 1168
  2.ด่านบ้านนาหวายใหม่ อำเภอบ้านหลวง
 • นายอำเภอ ชัยพล โรจวิสิฐ
  โทร 081 867 2575
 • หัวหน้าด่านปลัดรัฐวิชญ ตันแก้ว
  โทร 063 902 1888
  3.ด่านบ้านสะเกิน ตำบลยอด
  อำเภอสองแคว
 • นายอำเภอ สมเกียรติ อาจสังข์
  โทร 081 867 2592
 • หัวหน้าด่านปลัดสิทธิศักดิ์ วงค์ชูแก้ว
  โทร 063 902 1188

? ⁉️ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในพื้นที่ของท่าน โปรดสอบถามข้อมูลได้ที่ ☎️ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 0-5460-0070 โทร.084-2128070 วันเวลาราชการ 08.30-16.30 น.ทุกวัน ?‍⚕️ นอกเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1442 ?

?อยู่บ้าน ❌หยุดเชื้อ ?? เพื่อชาติ ??

? สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม ได้ที่
? ททท.สำนักงานน่าน
☎️ 054 711 217-8 :: 08.30-16.30 น.
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์

FB : TAT NAN ททท.สำนักงานน่าน
Twitter : @tatnanofficial
IG : tatnan_office ?
☣️ #มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 #SAVENAN #ชาวน่านต้านCovid2019 #NewNormalชีวิตวิถีใหม่ #จังหวัดน่าน #เราจะร่วมมือร่วมใจกันผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #PhysicalDistancing #ห่างไกลไม่ห่างกัน #ทททสำนักงานน่าน #TATNAN I ❤️ NAN

nan

จังหวัดน่าน ? งดการเดินทางมาท่องเที่ยว ในห้วงระยะเวลานี้ก่อนนะครับ ☣️ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ป้องกันโรคระบาด Covid2019 ⚠️
? ให้บุคคลที่ได้รับการยกเว้น 5 ประเภท ที่ได้รับการยกเว้นให้เข้าจังหวัดน่าน ประกอบด้วย
1️⃣ บุคลกรทางการแพทย์ ธนาคาร ขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ น้ำมันเชื้อเพลิง การขนย้ายประชาชนเพื่อไปกักกันตามกฏหมาย และยานพาหนะของราชการ
2️⃣ คนที่พักอาศัยประจำอย่ในจังหวัดน่าน ที่ต้องเดินทางกลับเข้ามาในจังหวัดน่าน
3️⃣ คนไทยที่มีภูมิลำเนาอยุ่ในจังหวัดอื่นที่มีเหตุผลจำเป็นต้องเข้าพื้นที่
4️⃣ ชาวต่างชาติในคณะฑูต กงสุล องค์การระหว่างประเทศที่มีหนังรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ
5️⃣ ผู้ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านเห็นชอบ
?? ทั้งนี้ขอความร่วมมืองดเว้นการเดินทางท่องเที่ยวในห้วงนี้ก่อน ? ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่
นาย วรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
?อยู่บ้าน ❌หยุดเชื้อ ?? เพื่อชาติ ??

? แนวทางปฏิบัติมาตรการโควิด19 ในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ? ตั้งแต่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ?

1️⃣ การเดินทางเข้าและออกพื้นที่จังหวัดน่านในหนึ่งวัน ให้ปฏิบัติดังนี้
1.1 กรณีการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตรรวมทั้งการขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิง การขนส่ง พัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนําเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกัน ยานพาหนะทางราชการ และการมาติดต่อราชการ
1.1.1 กรณีมีหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
▪️แสดงบัตรประจําตัวประชาชน
▪️แสดงหนังสือรับรอง
▪️วัดอุณหภูมิร่างกาย
1.1. 2 กรณีไม่มีหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
▪️แสดงบัตรประจําตัวประชาชน
▪️วัดอุณหภูมิร่างกาย
▪️รับใบผ่านด่าน
▪️รายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน / หัวหน้าบ้าน
1.2 กรณีประชาชนชาวไทยที่มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดอื่นหรือมีที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดอื่น ที่มีความจําเป็นต้องเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน
▪️แสดงบัตรประจําตัวประชาชน
▪️วัดอุณหภูมิร่างกาย
▪️รับใบผ่านด่าน
▪️รายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน / หัวหน้าบ้าน
2️⃣ เดินทางเข้ามาจากจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง “รายชื่อจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 รายใหม่ เกินกว่า 28 วัน และมีความเสี่ยงต่่ำ”
▪️แสดงบัตรประจําตัวประชาชน
▪️วัดอุณหภูมิร่างกาย
▪️รับใบผ่านด่าน
▪️รายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน / หัวหน้าบ้าน
▪️สืบสวนโรค โดย อสม./ รพ.สต.ในพื้นที่
▪️เฝ้าสังเกตุอาหการตนเอง
▪️ออกนอกพื้นที่ก่อนกำหนดหากเจ้าพนักงานควบคุมโรคเห็นชอบ
3️⃣ เดินทางเข้ามาจากจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง “รายชื่อจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 รายใหม่ เกินกว่า 28 วัน และมีความเสี่ยงต่ำ”
▪️แสดงบัตรประจําตัวประชาชน
▪️วัดอุณหภูมิร่างกาย
▪️ลงทะเบียนผู้เดินทางเข้าพื้นที่
▪️รายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน / หัวหน้าบ้าน
▪️สืบสวนโรค โดย อสม./ รพ.สต.ในพื้นที่
▪️กักกันตัว
▪️ออกนอกพื้นที่ก่อนกำหนดหากเจ้าพนักงานควบคุมโรคเห็นชอบ
4️⃣ เดินทางเข้ามาจากจังหวัดภูเก็ต ให้ปฏิบัติดังนี้
▪️แสดงบัตรประจําตัวประชาชน
▪️วัดอุณหภูมิร่างกาย
▪️ลงทะเบียนผู้เดินทางเข้าพื้นที่
➡️ ไปรายงานตัวต่อพนักงานควบคุมโรค ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านที่ 1 ตําบลผาสิงห์ อําเภอเมืองน่าน
➡️ ให้กักตัวเองอยู่ภายในสถานที่ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดน่านกําหนด 14 วัน
➡️ เมื่อผ่านการกักตัวเอง 5-7 วัน แล้ว สามารถเข้ารับการตรวจวิเคราะห์เพื่อค้นหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากโรงพยาบาลน่านได้ หากไม่พบเชื้อ สามารถไปกักตัวเองต่อที่บ้านจนครบกําหนด 14 วันได้
▪️กักกันตัว
▪️ออกนอกพื้นที่ก่อนกำหนดหากเจ้าพนักงานควบคุมโรคเห็นชอบ

⁉️ หากท่านมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 0-5460-0070 โทร.084-2128070 วันเวลาราชการ 08.30-16.30 น.ทุกวัน
นอกเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1442 ?‍⚕️

น่าน ยกเลิกปิดโรงแรม เริ่ม 20 พ.ค. 2563 นี้

น่านประกาศยกเลิกการปิดโรงแรม ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ทุกประเภท รวมถึงสถานประกอบการที่ให้บริการที่พักมีลักษณะเดียวกัน โดยต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนด คำสั่ง และมาตรการที่กำหนด
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้มีความคลี่คลายไประดับหนึ่ง จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน และสถิติผู้เสียชีวิตในประเทศนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2563 ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ควบคุมได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย มีการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือจัดกิจกรรมบางอย่างได้

ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ตลอดจนเพื่อผ่อนคลายตามโอกาสเสี่ยงของบุคคล สถานที่ และประเภทของกิจกรรม ภายใต้เงื่อนไขว่ายังคงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการโดยเคร่งครัด และหากปรากฎว่ากลับมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มหรือโอกาสเสี่ยงมีมากขึ้นก็อาจจะระงับหรือเปลี่ยนแปลงการผ่อนคลายบางส่วนหรือทั้งหมดได้
ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ตามมติเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 จึงให้ยกเลิกการปิดโรงแรม ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ทุกประเภท รวมถึงสถานประกอบการที่ให้บริการที่พักมีลักษณะเดียวกัน จำนวน 60 แห่ง
โดยโรงแรมและสถานประกอบการที่ให้บริการที่พักมีลักษณะเดียวกัน มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนด คำสั่งและมาตรการ ดังต่อไปนี้
1.ผ่านการประเมินตามแบบประเมินของกรมอนามัย (Thai Stop Covid) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 จังหวัดน่าน และมาตรการอื่น ๆ ตามที่ทางราชการกำหนด
2.เป็นผู้ลงทะเบียน และเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ”
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบ แนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
https://drive.google.com/file/d/1rceGDUd0NLIR-_hZCVLZe2Ttv-LGcvT6/view?usp=sharing

หมายเหตุ : รายชื่อโรงแรม ที่พัก 60 แห่ง ตามประกาศ ลงวันที่ 18 พ.ค. 2563 ประกอบด้วย
1.โรงแรมน้ำทองน่าน
2.บ้านสวนสักรีสอร์ท
3.โรงแรมน่านบูติกโฮเทล
4.ปลาบปลื้มรีสอร์ท
5.น่านโนเบิ้ลเฮ้าส์ การ์เด้น รีสอร์ท
6.โรงแรมเวียงแก้ว
7.โรงแรมมีมีอาร์น่าน รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล
8.ภูพิพัฒน์ รีสอร์ท
9.โรงแรมริมสวนเพลส
10.แดนเมืองฮิลล์ รีสอร์ท
11.โรงแรมโซน่าเฮ้าส์
12.โรงแรมแสงดาวสวีท
13.โรงแรมดอกไม้ป่า
14.โรงแรมภูมินทร์เพลส
15.โรงแรมบ้านย่า
16.โรงแรมมีโชค
17.โรงแรมเฮือนคำน่าน
18.โรงแรมน่านเทรชเชอร์
19.โรงแรมวินเฮ้าส์
20.โรงแรมกรีนฮิลล์รีสอร์ท
21.โรงแรมปาโกด้าไซด์ เรดซิเด้นท์
22.เรือนไม้งามรีสอร์ท
23.โรงแรมเควัน
24.โรงแรมเควันอินน์
25.โรงแรมน่านนครา บูทีค
26.โรงแรมเวียงภูมินทร์
27.น่านนภารีสอร์ท
28.ชมนารีสอร์ท
29.รพีพงศ์ โฮเทล
30.บ้านรพีพงศ์ บูติก โฮเทล
31.โรงแรม ซี แอนด์ ซี น่าน โฮเทล
32.โรงแรมชนาสิน
33.ดวงดาวรีสอร์ท
34.โรงแรมน่านสุวารินทร์
35.โรงแรมภัทร์จรัสโฮมสเตย์
36.โรงแรมพันธ์ทิพย์ เรสซิเด้นซ์
37.โรงแรมข้าหลวงเพลส
38.โรงแรมช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์
39.โรงแรมภูระฟ้า เพลส
40.โรงแรมน่านฟ้าชลธี รีสอร์ท
41.น่านรอยัลรีสอร์ท
42.โรงแรมชมน่านเพลส
43.ภูเพียงเคียงฟ้ารีสอร์ท
44.โรงแรมเอื้องคำ
45.โรงแรม 107 ทาวเวอร์น่าน
46.โรงแรม SP เกสต์เฮ้าส์
47.โรงแรมเพิ่มพูล 1
48.โรงแรมเพิ่มพูล 2
49.โรงแรมน่านกรีนเพลส
50.โรงแรมภูนานลอฟท์น่าน
51.โรงแรมฮักน่าน
52.ชิคอินน์น่าน
53.โรงแรม The one house
54.โรงแรมน่านธาราเพลส
55.ทุ่งช้างฮิลล์รีสอร์ท
56.อนงค์นาถ ห้องพัก
57.โรงแรมน่านศรีปันนนา รีสอร์ท
58.โรงแรมพรพงษ์วิลเลจ
59.โรงแรมโกโก้วัลเลย์ รีสอร์ท
60.โรงแรมภูเพียงเดือน
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

https://www.relaxtrip2018.com/puaandpuka/
https://www.relaxtrip2018.com/boklua/

แนวทางเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน

ล่าสุด 16 พฤษภาคม 2563

“ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเหล่านี้ เมื่อผ่านการคัดกรองแล้วให้ไปรายงานตัวที่ สสอ./รพ.สต. ในพื้นที่ เพื่อสอบสวนโรค และใช้วิธีการเฝ้าสังเกตอาการของตนเอง แทนการกักตัว 14 วัน แต่หากท่านมาจากจังหวัดอื่น และอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อท่านผ่านการคัดกรองแล้ว จะต้องไปรายงานตัวที่ สสอ./รพ.สต. ในพื้นที่เพื่อสอบสวนโรค และต้องกักตัว 14 วัน”

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
https://drive.google.com/file/d/1rijAAmCxcnhBHlJNdf9b3eJlNBjBOUEZ/view?usp=sharing

สรุปรายละเอียดดังนี้

1.ให้บุคคลที่ได้รับการยกเว้น 5 ประเภท (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง) ที่มีความประสงค์เดินทางเข้าจังหวัดน่าน ทั้งนี้ได้เดินทางมาจากจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 โดยเป็นจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่เกิน 28 วัน และมีความเสี่ยงต่ำ ท่านต้องดำเนินการดังนี้
1.1 ท่านต้องผ่านการคัดกรองฯ ณ ด่านตรวจ/จุดสกัดดูแลการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดน่าน
1.2 ท่านต้องไปรายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูมิลำเนา ภายใน 12 ชั่วโมง เพื่อทำประวัติ และสอบสวนโรค หากตรวจและประเมินแล้ว มีความเห็นว่า
1.2.1 ท่านมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด-19 ต้องกักตัว 14 วัน ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด
1.2.2 ท่านมีความเสี่ยงต่ำในการติดเชื้อโควิด -19 ท่านไม่ต้องกักตัว 14 วัน แต่ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง (self monitoring) และต้องรายงานอาการต่อเจ้าหน้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทุกวัน เป็นเวลา 14 วัน

2.ให้บุคคลที่ได้รับการยกเว้น 5 ประเภท ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นที่ไม่อยู่ในประกาศฯ และอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (เนื่องจากเป็นอำเภอที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่) ต้องผ่านการคัดกรอง และยังคงต้องกักตัวที่บ้าน หรือที่พักของตน เป็นเวลา 14 วัน

อนึ่ง หากท่านได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้กักตัวเอง เป็นเวลา 14 วัน ตามข้อ 1.2.1, 1.2.2, และ ข้อ 2 ท่านมีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากจังหวัดน่านก่อนครบกำหนด 14 วัน ก็สามารถทำได้ แต่ต้องยื่นคำขอออกพื้นที่จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ(สาธารณสุขอำเภอ หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูมิลำเนา) ซึ่งประเมินเบื้องต้นแล้วเห็นว่า ท่านไม่มีอาการป่วย โดยให้ท่านไปกักตัวเองต่อที่สถานที่ที่ท่านจะเดินทางไป หรือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ ที่จังหวัดปลายทางกำหนด
เผยแพร่โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
16 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ : รายชื่อจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 รายใหม่ เกินกว่า 28 วัน และมีความเสี่ยงต่ำ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ประกอบด้วย
1.ภาคกลาง : กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง
2.ภาคตะวันออก : จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง และสระแก้ว
3.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี
4.ภาคใต้ : ตรัง พัทลุง และสุราษฎร์ธานี
5.ภาคเหนือ : กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ (ยกเว้นอำเภอสันกำแพง) ตาก นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี


บุคคล 5 ประเภท ที่ได้รับการยกเว้นให้เข้าจังหวัดน่าน ประกอบด้วย ก.ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร รวมทั้งการขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไปรษณีย์ ยานพาหนะทางราชการ
ข.ประชาชนที่พักอาศัยประจำอยู่ในจังหวัดน่าน ซึ่งได้เดินทางออกนอกเขตจังหวัดและต่อมามีความจำเป็นต้องเดินทางกลับเข้ามาในจังหวัดน่าน
ค.ประชาชนชาวไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น หรือมีที่พักอาศัยประจำอยู่ในจังหวัดอื่นที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (มีเหตุผลความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่)
ง.ผู้ไม่มีสัญชาติไทย เฉพาะบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลที่มาปฏิบัติงานในประเทศ ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว โดยต้องมีหนังสือรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ และได้รับการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด
จ.ผู้ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดน่านเห็นชอบ

https://www.relaxtrip2018.com/nanwatphumin/

เรื่องที่เกี่ยวข้อง