ธ.ก.ส. ขยายเวลาชำระหนี้ 1 ปี ไม่คิดดอกเบี้ย 6 เดือน

ธ.ก.ส. ขยายเวลาชำระหนี้ 1 ปี ไม่คิดดอกเบี้ย 6 เดือน ช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดปศุสัตว์

ธกส ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด #ปศุสัตว์ ทั้งโรค #ลัมปีสกิน ในโค กระบือ และโรคระบาดอื่น ๆ ในสุกร โดยขยายระยะเวลาชำระหนี้ 1 ปี นับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระหนี้เดิม และไม่คิดดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 สามารถแจ้งเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้- 31 สิงหาคม 64 ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ โทร.02-555-0555

เงื่อนไข มีดังนี้

1)เป็นเกษตรกรลูกค้ารายคน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งมีหนี้คงเหลือ ณ 1 กรกฎาคม 2564 และมีงวดชำระในปีบัญชี 2564 (งวดเดือนเมษายน 2564 – มีนาคม 2565)

2)ไม่รวมหนี้ในโครงการนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA)

3)แจ้งเหตุความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าวต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและนำเอกสารจากสำนักงานปศุสัตว์ (กษ.01 หรือ กษ.02) มายื่นที่ ธ.ก.ส. สาขาที่ท่านเป็นลูกค้า

เรื่องที่เกี่ยวข้อง