ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

การลงทะเบียนขอรับเงินบุตร โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด ผ่านระบบเว็บไซต์แล้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563) เอาไว้ สามารถเช็คสิทธิ์ว่าได้รับด้านใดอยู่บ้าง

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด

เราสามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด ด้วยตัวเองได้แล้วง่ายๆ โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครองและบุตรที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ กรมกิจการบุตรและเยาวชน หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ก็ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

1)เข้าไปที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th

2)กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และของบุตรแรกเกิด

3)ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ แล้วกดปุ่ม

4)หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ

5)หากไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ จะปรากฏข้อความ ไม่พบสิทธิ์

6)หากยังไม่เคยได้รับเงิน จะขึ้นตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ์ ณ เวลานั้น

ปฏิทินการจ่ายเงิน

ใครได้สิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตร ปีงบประมาณ 2563 บ้าง ?

-สำหรับผู้ลงทะเบียนรายเก่าที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน (รายเดิม)

-สำหรับผู้ที่มาให้ข้อมูลรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) เพิ่มเติม ภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2561

-สำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และมีการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์อยู่ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายในวันที่กำหนด

ลงทะเบียนอุดหนุนบุตรแรกเกิดปี 2563 ได้อย่างไร ?

หากเคยลงทะเบียนไว้แล้วในปีก่อนหน้า ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ โดยจะได้รับโอนเงินต่อเนื่องจนบุตรมีอายุ 6 ขวบ แต่กรณียังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือเพิ่งให้กำเนิดบุตรในช่วงปลายปี 2562 ก็สามารถมาลงทะเบียนได้เลยตามสถานที่รับลงทะเบียนต่อไปนี้

-กทม. : ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่

-เมืองพัทยา ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

-ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด

บุตรแรกเกิด ที่มีสิทธิ์

-ต้องมีสัญชาติไทย

-พ่อแม่ของบุตรต้องมีสัญชาติไทยหรือคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย

-บุตรต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุ.ค. 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ขวบ

-อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

-ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

-มีสัญชาติไทย

-เป็นบุคคลที่รับบุตรแรกเกิดไว้ในอุปการะ (ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้)

-เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย

-อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คนต่อปี

หมายเหตุ มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

1)แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

3)บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง

4)สูติบัตรเด็กแรกเกิด

5)สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

6)สมุดบันทึกสุขภาพแม่และบุตร เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์

(ในกรณีที่สมุดสูญหาย ให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)

7)กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)

8)สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2