ครม.มีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 จังหวัด

กกต.กำหนดให้มีการวันเลือกตั้ง สมาชิก อบจ. และ นายก อบจ. 20 ธ.ค. 63

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะออกประกาศใน วันที่ 26 ต.ค.2563 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. และ นายก อบจ. และจะเปิดรับสมัครการเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 2-6 พ.ย.2563 และวันเลือกตั้ง ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.2563

ที่ประชุมครม. 6 ตุลาคม 2563

เรื่อง เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 จังหวัด และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้ง กกต. ต่อไป

                สาระสำคัญของเรื่อง

                กระทรวงมหาดไทย เสนอว่า

                ปัจจุบันสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั่วประเทศแล้ว ในเดือนพฤษภาคม 2561 โดยที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว       ลงวันที่ 25 ธันวาคม พุทธศักราช 2557 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2559 เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2560 เรื่อง การแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา      ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560

                กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประชุมหารือและแถลงข่าวการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปสาระสำคัญดังนี้

                    (1) ความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย

                        1) ข้อมูลจำนวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้งสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครอง    ได้ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา    วันที่ 30 มกราคม 2563

                        2) การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 45 กรณีหมู่บ้านใดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกัน และเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึง 25 คน เป็นเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองดำเนินการสำรวจและประกาศรวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ไม่ถึง 25 คน กับหมู่บ้านอื่นที่มีพื้นที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้ง จำนวน 41 จังหวัด 109 อำเภอ 128ตำบล 203 หมู่บ้าน รวม 150 เขตเลือกตั้ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

                        3) การเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้าโดยเฉพาะการจัดเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้พร้อมแล้ว

                        4) การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้หารือร่วมกันและมีความพร้อมแล้ว และกระทรวงมหาดไทยจะได้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                        5) กรณีแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยหาข้อยุติ กรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกันดำเนินการโดยยึดหลักข้อเท็จจริง กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 และกระทรวงมหาดไทยได้ยุติการดำเนินการจัดตั้งหรือยกฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว

                    (2) ความพร้อมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

                        1) ออกระเบียบและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว

                        2) การดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว สรุปได้ดังนี้

                            2.1) ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดครบทุกแห่ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สำหรับเทศบาลได้แบ่งเขตเลือกตั้งครบทุกจังหวัดแล้วและอยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในส่วนของการแบ่งเขตเลือกตั้งกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยกฐานะ 5 แห่ง ใกล้แล้วเสร็จ

                            2.2) ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว และคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถประกาศแต่งตั้งได้ทันทีที่มีการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

                            2.3) ดำเนินการอบรมผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ จำนวน 10,749 คน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในเดือนกันยายน 2563 สำหรับการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จะดำเนินการเมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

(3) ความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จึงได้ตกลงร่วมกันในการเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควรกำหนดให้มีการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฃ. ใด หรือรูปแบบใด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563

จบ.


ความคืบหน้าการแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่น

21 ก.ค. 63 ที่กกต. โดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ให้ความคืบหน้าในการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า กกต.ได้แบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.ครบทั้ง 77 จังหวัดแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 14 เม.ย.ที่ผ่านมา และมีการทยอยส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาครบถ้วนทั้ง 77 จังหวัดแล้ว แต่ข้อมูลที่เราส่งไปมีรายละเอียดเยอะ หน่วยงานที่รับผิดชอบการประกาศก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน

ซึ่งล่าสุดการแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ. ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 19 จังหวัด ที่เหลือคงทยอยประกาศไปเรื่อยๆ

ส่วนการแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลเสร็จไปแล้ว 55 จังหวัด เหลือรอเสนอ กกต.อีก 22 จังหวัด คาดว่าคงจะเสร็จได้โดยเร็ว

ส่วนการแบ่งเขตเลือกตั้ง อบต.นั้น ไม่ต้องแบ่งเพราะตามกฎหมายให้ใช้หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง นอกจากนั้นยังมีการเตรียมการเพื่อตั้ง กกต.ท้องถิ่นไว้แล้ว รวมทั้งการเตรียมการส่วนอื่นๆ ดังนั้นหากรัฐบาลประกาศพร้อมเมื่อไหร่ เราก็พร้อม

การแบ่งเขตเลือกตั้งอบจ. 19 จังหวัด

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ลงนามโดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ทั้งนี้ ได้มีการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.กลุ่มแรก 19 จังหวัด ประกอบไปด้วย กระบี่ , ชัยนาท , ชุมพร , ตรัง , ตราด , นครปฐม , ปราจีนบุรี , ปัตตานี , พระนครศรีอยุธยา , พังงา , พัทลุง , ภูเก็ต , ยะลา , ระนอง , ราชบุรี , สตูล , สิงห์บุรี , สุพรรณบุรี และ สุราษฎร์ธานี

– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีnull

– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง