เราชนะ “ไม่มีการลงทะเบียนเพิ่ม” ครม. อนุมัติงบเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย 2.4 ล้านคนเฟสที่ผ่านมาเท่านั้น

ครม. อนุมัติงบกลุ่มเป้าหมาย 2.4 ล้านคน ที่อนุมัติสิทธิ์ไว้ก่อนหน้านี้ “ไม่มีการลงทะเบียนเพิ่ม”

20 เมษายน 2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ขยายจำนวนกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินของโครงการเราชนะ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

อนุมัติงบ กลุ่มผู้มีสิทธิ “เราชนะ” เดิมที่ลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพิ่มขึ้น 3,042 ล้านบาท

จากเดิมที่มีกลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 31.1 ล้านคน เพิ่มเป็น 33.5 ล้านคน (เพิ่ม 2.4 ล้านคน) กรอบวงเงินไม่เกิน 210,200 ล้านบาท เพิ่มกรอบวงเงินไม่เกิน 213,243 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 3,042 ล้านบาท)

ขยายเวลาใช้สิทธิ เราชนะ ถึง 30 มิ.ย. 64

นอกจากนี้ ขยายเวลาใช้สิทธิวงเงินจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 พ.ค.64 เป็น 30 มิ.ย. 64 ผู้ได้สิทธิ์มีจำนวนทั้งหมด 33.5 ล้านคน (เพิ่ม 2.4 ล้านคน) จาก 31.1 ล้านคน

ขยายเวลาสศค. ตรวจสอบข้อเท็จจริง “ทบทวนสิทธิ” ที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ภายใน 13 พ.ค. 2564

ครม. ยังรับทราบแนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลการทบทวนสิทธิ์ที่อาจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงและการกำหนดกรอบระยะเวลารับเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าว โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ได้รับแจ้งจากประชาชนภายในวันที่ 13 พ.ค. 2564

คืบหน้าของโครงการเราชนะ ณ วันที่ 19 เมษายน 2564

 มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.8 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 199,944 ล้านบาท

ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ

ผู้รับสิทธิเราชนะ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน
  2. กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน
  3. กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.3 ล้านคน

มติครม.โครงการเราชนะ 20 เม.ย. 64

 2. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเราชนะ เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ สามารถได้รับความช่วยเหลือตามโครงการฯ และสามารถใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 

                        1) ขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินของโครงการฯ จาก กลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 210,200 ล้านบาท เป็น กลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 33.5 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 213,242 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3,042 ล้านบาท

                        2) ขยายระยะเวลาใช้วงเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ จากสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ ให้กรมบัญชีกลางอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามที่ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ ได้ใช้จ่ายจริง เป็นรายวัน โดยวิธีการเบิกจ่ายเงินแทนกัน และกรณีที่กรมบัญชีกลางโอนเงินให้แก่ผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการติดตามเพื่อโอนเงินซ้ำภายในวันที่ 24 กันยายน 2564

เรื่องที่เกี่ยวข้อง