6 มาตรการพักหนี้ “ธอส.” ยกดอกเบี้ย 4 เดือน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศยกระดับความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา COVID-19 ในมาตรการที่ 5 เพื่อพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระให้ลูกค้าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการธนาคาร โดยนายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคาร 

มีมติให้ธนาคารยกระดับมาตรการความช่วยเหลือ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19) และยังถือเป็นของขวัญในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย 

ด้วยมาตรการที่ 5 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระให้ลูกค้าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา 

ลูกค้าที่ได้รับอนุมัติให้เข้า มาตรการที่ 5 เรียบร้อยแล้วจะสามารถพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 4 เดือนได้นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไปทันทีและหลังจากที่ครบ 4 เดือนแล้ว สามารถกลับมาชำระเงินงวดตามเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเดิมก่อนเข้ามาตรการได้โดยไม่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มเติม และธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระทั้ง 4 เดือน ให้ลูกค้า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา 

สำหรับลูกค้าที่สามารถเข้ามาตรการที่ 5 ได้นั้นจะต้องมีวงเงินกู้ทุกบัญชี รวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท และมีรายได้ ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท ครอบคลุมลูกค้าในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางที่เข้าข่ายใช้มาตรการถึง 11 ล้านบัญชี ทั้งสถานะบัญชีปกติ และสถานะบัญชีดอกเบี้ยผิดนัดหรือสถานะกฎหมาย

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีความเสียสละและทุ่มเทในการต่อสู้กับการรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ธนาคารจึงได้เตรียมกรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท จัดทำมาตรการที่ 6 พักชำระเงินต้นระยะเวลา 4 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี สำหรับ “บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข” ครอบคลุมลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร ที่ประกอบอาชีพแพทย์ พยาบาล เทคนิคทางการแพทย์ รังสีวิทยา และเภสัชกร และเมื่อผ่อนชำระครบตามเงื่อนไข สามารถกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่าน Mobile Application : GHB ALL ตั้งแต่วันที่ 13 – 30 เมษายน 2563  

เพียงแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่าน Mobile Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 13-30 เมษายน 2563 สอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ www.ghbank.co.th

เรื่องที่เกี่ยวข้อง