เช็คเลย ตั้งแต่ 4 พ.ค.เป็นต้นไป รถไฟขบวนไหนวิ่งปกติ

สถานะการเดินรถ (ช่วง COVID-19 ระบาด)

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 04 พฤษภาคม 2563
ที่มา การรถไฟแห่งประเทศไทย

สายเหนือ
ขบวนรถเส้นทางสถานะ
ด่วนพิเศษ 3/4กรุงเทพ – สวรรคโลก – ศิลาอาสน์ – กรุงเทพงดให้บริการ
ด่วนพิเศษ 7/8กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพงดให้บริการ
ด่วนพิเศษ 9/10 (อุตราวิถี)กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพงดให้บริการ
ด่วนพิเศษ 13/14กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพงดให้บริการ
ด่วน 51/52กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพงดให้บริการ
เร็ว 109/102กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพงดให้บริการ
เร็ว 105/106กรุงเทพ – ศิลาอาสน์ – กรุงเทพงดให้บริการ
เร็ว 107/108กรุงเทพ – เด่นชัย – กรุงเทพงดให้บริการ
เร็ว 111/112กรุงเทพ – เด่นชัย – กรุงเทพ งดให้บริการ
ธรรมดา 201/202กรุงเทพ – พิษณุโลก – กรุงเทพงดให้บริการ
ธรรมดา 207/208กรุงเทพ – นครสวรรค์ – กรุงเทพงดให้บริการ
ธรรมดา 209/210กรุงเทพ – บ้านตาคลี – กรุงเทพงดให้บริการ
ธรรมดา 211/212กรุงเทพ – ตะพานหิน – กรุงเทพงดให้บริการ
ชานเมือง 301/302กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพให้บริการปกติ
ชานเมือง 303/304กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพงดให้บริการ
ชานเมือง 311กรุงเทพ – รังสิตงดให้บริการ
ชานเมือง 376รังสิต – บางซื่อ – หัวตะเข้งดให้บริการ
ชานเมือง 313/314กรุงเทพ – ชุมทางบ้านภาชี – กรุงเทพให้บริการปกติ
ชานเมือง 317/318กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพงดให้บริการ
ท้องถิ่น 401/402ลพบุรี – พิษณุโลก – ลพบุรีงดให้บริการ
ท้องถิ่น 403/410พิษณุโลก – ลพบุรี – พิษณุโลกงดให้บริการ
ท้องถิ่น 407/408นครสวรรค์ – เชียงใหม่ – นครสวรรค์งดให้บริการ
ท้องถิ่น 409อยุธยา – ลพบุรีงดให้บริการ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ
ขบวนรถเส้นทางสถานะ
ด่วนพิเศษ 21/22กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพงดให้บริการ
ด่วนพิเศษ 23/24 (อีสานวัตนา)กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพงดให้บริการ
ด่วนพิเศษ 25/26 (อีสานมรรคา)กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพงดให้บริการ
ด่วน 67/68กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพงดให้บริการ
ด่วน 71/72กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพงดให้บริการ
ด่วน 75/76กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพงดให้บริการ
ด่วน 77/78กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพงดให้บริการ
เร็ว 133/134กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพงดให้บริการ
เร็ว 135/146กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพงดให้บริการ
เร็ว 139/140กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพงดให้บริการ
เร็ว 141/142กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพงดให้บริการ
เร็ว 145/136กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพงดให้บริการ
ชานเมือง 341/342กรุงเทพ – ชุมทางแก่งคอย – กรุงเทพให้บริการปกติ
ท้องถิ่น 421/426นครราชสีมา – อุบลราชธานี – นครราชสีมางดให้บริการ
ท้องถิ่น 433/434ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวโหญ่งดให้บริการ
ท้องถิ่น 437/438ชุมทางแก่งคอย – ลำนารายณ์ – ชุมทางแก่งคอยงดให้บริการ
ท้องถิ่น 439/440ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอยงดให้บริการ
รวม 481/482หนองคาย – ท่านาแล้ง – หนองคายงดให้บริการ
รวม 483/484หนองคาย – ท่านาแล้ง – หนองคายงดให้บริการ
   
สายใต้
ขบวนรถเส้นทางสถานะ
ด่วนพิเศษ 31/32 (ทักษิณารัถย์)กรุงเทพ – ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพงดให้บริการ
ด่วนพิเศษ 37/38 (ทักษิณ)กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก – กรุงเทพงดให้บริการ
ด่วนพิเศษ 39/44กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพงดให้บริการ
ด่วนพิเศษ 43/40กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพงดให้บริการ
ด่วนพิเศษ 41/42กรุงเทพ – ยะลา – กรุงเทพงดให้บริการ
ด่วนพิเศษ 45/46กรุงเทพ – ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพ (พ่วงรวมกับ ข.37/38)งดให้บริการ
ด่วน 83/84กรุงเทพ – ตรัง – กรุงเทพงดให้บริการ
ด่วน 85/86กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพงดให้บริการ
เร็ว 167/168กรุงเทพ – กันตัง – กรุงเทพงดให้บริการ
เร็ว 169/170กรุงเทพ – ยะลา – กรุงเทพงดให้บริการ
เร็ว 171/172กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก – กรุงเทพงดให้บริการ
เร็ว 173/174กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพงดให้บริการ
เร็ว 175/176ชุมทางหาดใหญ่ – สุไหงโก-ลกงดให้บริการ
ธรรมดา 261/262กรุงเทพ – หัวหิน – กรุงเทพงดให้บริการ
ธรรมดา 355/356กรุงเทพ – สุพรรณบุรี (ชท.หนองปลาดุก) – กรุงเทพให้บริการ
เปลี่ยนต้นทาง ปลายทาง
ชท.หนองปลาดุก
ท้องถิ่น 445/446ชุมพร – ชุมทางหาดใหญ่ – ชุมพรงดให้บริการ
ท้องถิ่น 447/448สุราษฎร์ธานี – สุไหงโก-ลก – สุราษฎร์ธานีงดให้บริการ
ท้องถิ่น 451/452นครศรีธรรมราช – สุไหงโก-ลก -นครศรีธรรมราชงดให้บริการ
ท้องถิ่น 453/454ยะลา – สุไหงโก-ลก – ยะลางดให้บริการ
ท้องถิ่น 455/456ยะลา – นครศรีธรรมราช – ยะลางดให้บริการ
ท้องถิ่น 463/464พัทลุง – สุไหลโก-ลก – พัทลุงงดให้บริการ
ท้องถิ่น 485/486ชุมทางหนองปลาดุก – น้ำตก – ชุมทางหนองปลาดุกงดให้บริการ
ท้องถิ่น 489/490สุราษฎร์ธานี – คีรีรัฐนิคม – สุราษฎร์ธานีงดให้บริการ
พิเศษ 947/948ปาดังเบซาร์ – ชุมทางหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์งดให้บริการ
พิเศษ 949/950ปาดังเบซาร์ – ชุมทางหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์งดให้บริการ
นำเที่ยว 909/910กรุงเทพ – น้ำตก (น้ำตกไทรโยคน้อย) – กรุงเทพงดให้บริการ
นำเที่ยว 911/912กรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ – กรุงเทพงดให้บริการ
สายใต้ – ธนบุรี
ขบวนรถเส้นทางสถานะ
ธรรมดา 251/252ธนบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ – ธนบุรีงดให้บริการ
ธรรมดา 255/254ธนบุรี – หลังสวน – ธนบุรีงดให้บริการ
ธรรมดา 257/258ธนบุรี – น้ำตก – ธนบุรีงดให้บริการ
ธรรมดา 259/260ธนบุรี – น้ำตก – ธนบุรีงดให้บริการ
ธรรมดา 351/352ธนบุรี – ราชบุรี – ธนบุรีให้บริการปกติ
ธรรมดา 471/472ธนบุรี – ศาลายา – ธนบุรีให้บริการปกติ
ธรรมดา 473/474ธนบุรี – ศาลายา – ธนบุรีให้บริการปกติ
ธรรมดา 475/476ธนบุรี – ศาลายา – ธนบุรีให้บริการปกติ
ธรรมดา 477/478ธนบุรี – ศาลายา – ธนบุรีให้บริการปกติ
ธรรมดา 479/480ธนบุรี – ศาลายา – ธนบุรีให้บริการปกติ
ท้องถิ่น 485/486ชุมทางหนองปลาดุก – น้ำตก – ชุมทางหนองปลาดุกงดให้บริการ
ชานเมือง 355/1 ศาลายา – ชุมทางบางซื่อ ให้บริการปกติ
ชานเมือง 356/1ชุมทางบางซื่อ – ศาลายา ให้บริการปกติ
ชานเมือง 356/3ศาลายา – ธนบุรีให้บริการปกติ
สายตะวันออก
ขบวนรถเส้นทางสถานะ
ธรรมดา 275/276กรุงเทพ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก – กรุงเทพงดให้บริการ
ธรรมดา 277/278กรุงเทพ – กบินทร์บุรี – กรุงเทพงดให้บริการ
ธรรมดา 279/280กรุงเทพ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก – กรุงเทพงดให้บริการ
ธรรมดา 281/282กรุงเทพ – กบินทร์บุรี – กรุงเทพงดให้บริการ
ธรรมดา 283/284กรุงเทพ – บ้านพลูตาหลวง – กรุงเทพงดให้บริการ
ธรรมดา 285/286กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพงดให้บริการ
ชานเมือง 371/372กรุงเทพ – ปราจีนบุรี – กรุงเทพให้บริการปกติ
ชานเมือง 379/380กรุงเทพ – หัวตะเข้ – กรุงเทพให้บริการปกติ
ชานเมือง 383/384กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพให้บริการปกติ
ชานเมือง 389/390ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทราให้บริการปกติ
เร็ว 997/998กรุงเทพ – บ้านพลูตาหลวง – กรุงเทพงดให้บริการ
สายมหาชัย และแม่กลอง
ขบวนรถเส้นทางสถานะ
4304/4305 , 4306/4307 , 4314/4315
4320/4321 , 4322/4323 , 4344/4345
วงเวียนใหญ่ – มหาชัย – วงเวียนใหญ่ ให้บริการปกติ
สายแม่กลองบ้านแหลม – แม่กลอง – บ้านแหลม (ทุกขบวน)งดให้บริการ

แนะวิธีปฏิบัติประกอบการขอซื้อตั๋วโดยสาร และการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในสถานีรถไฟ

3 พฤษภาคม เวลา 16:09 น. · 

การรถไฟฯ แนะวิธีปฏิบัติประกอบการขอซื้อตั๋วโดยสาร และการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
ในสถานีรถไฟ เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

++การรถไฟแห่งประเทศไทย แนะนำวิธีปฏิบัติประกอบการขอซื้อตั๋วโดยสาร และการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มภายในสถานีรถไฟ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง++

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ข้อ 5 กำหนดให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และฉบับที่ 6 ข้อ 1 (1) ก. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในสถานีรถไฟ และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 2/2563 ที่ได้ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 2/2563 การรถไฟฯ จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติประกอบการขอซื้อตั๋วโดยสาร และการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มภายในสถานีรถไฟ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียดดังนี้
1. การจำหน่ายตั๋วโดยสาร กำหนดให้พนักงานจำหน่ายตั๋วขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดที่รับรองหรือออกให้โดยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายก่อนจำหน่ายตั๋วทุกครั้ง
2. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในสถานีรถไฟ กำหนดให้นายสถานีถือปฏิบัติ และควบคุมผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ
2.1 ให้เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2.2 ให้เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และให้มีการคัดกรองอาการป่วย ไข้ จาม หรือเป็นหวัดสำหรับพนักงานบริการและผู้ใช้บริการตามขีดความสามารถ
2.3 ให้สถานีและผู้ประกอบการจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
2.4 ให้นายสถานีและผู้ประกอบการลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
2.5 ให้นายสถานีและผู้ประกอบการจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ ที่นั่ง ระยะห่างระหว่างการเดิน รวมถึงจัดให้มีพื้นที่รอคิว ที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
2.6 ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด

สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางข้ามเขตจังหวัด จะต้องได้รับการตรวจคัดกรองและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น พร้อมหลักฐานการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรการป้องกันตามที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง การรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ผู้โดยสารที่ใช้บริการโดยสารรถไฟข้ามเขตพื้นที่จังหวัดต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง

 04/05/2563

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้โดยสารที่ใช้บริการโดยสารรถไฟข้ามเขตพื้นที่จังหวัดต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (แบบ ต.8-คค./รฟท.) เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการจำกัดการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดตามประกาศกรมขนส่งทางราง ประกอบการซื้อตั๋วโดยสาร และแสดงตนก่อนขึ้นขบวนรถทุกครั้ง โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้ตามลิงค์ด้านล่าง หรือ ขอรับแบบฟอร์ม ณ จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่ 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง