ครม.ขยายเวลาลดภาษีที่ดิน90%

ครม.เห็นชอบขยายเวลาลดภาษีที่ดิน 90% ลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง ยื่นแบบเสียภาษี บรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่

ภาษีที่ดิน

เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในปีนี้ ยังคงมีความรุนแรงและครอบคลุมหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ครม.จึงมีมติเห็นชอบขยายมาตรการทางภาษี ดังนี้

1.ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ ในปีภาษี พ.ศ.2564 สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้

1)ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
2)ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
3)ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์นอกเหนือจาก 1) และ 2)
4)ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

โดยให้ร่างพระราชกฤฎีกาฯ มีผลบังคับใช้หลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

2.ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและการจดจำนอง เหลือร้อยละ 0.01 ดังนี้

2.1ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ เหลือร้อยละ 0.01 สำหรับที่ดินพร้อมอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ ที่มีราคาซื้อและวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

2.2ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนห้องชุดและค่าจดทะเบียนการจำนอง เหลือร้อยละ 0.01 สำหรับห้องชุดในอาคารชุด ที่มีราคาซื้อขายและวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

3.ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้

3.1ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ของปีภาษี 2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมภายในเดือนมีนาคม 2564 เป็น ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

3.2ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ นำส่ง และชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ต้องยื่นและนำส่งหรือชำระในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 แล้วแต่กรณี ออกไปเป็นภายในวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ สำหรับการทำรายการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์