ขั้นตอนขอคืนค่าตั๋วเครื่องบิน เราเที่ยวด้วยกัน 3

ขอคืนค่าตั๋วเครื่องบิน 40%..เงื่อนไขการขอเงินคืน หลังกลับมาแล้วลงไปอ่านด้านล่างนะ

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

หลักเกณฑ์ใหม่ใน เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ที่แจ้งไว้ อ่านก่อนนะ !!

1. ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่าง วันที่ 15 ต.ค. 2564 – 1 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา (06.00 น. – 21.00น.)
2. เป็นตั๋วเครื่องบินที่ทำการจองและออกเดินทางระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565หมายเหตุ สามารถกรอกและยืนยันข้อมูลขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 21.00 น.

สาระสำคัญของโครงการฯ สำหรับการโดยสารเครื่องบิน เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4

2.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 2. นี้ ใช้บังคับกับเฉพาะประชาชนที่เดินทางโดยเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้
การเดินทางดังกล่าวจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมโครงการฯ
2.2 คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจสายการบิน (สายการบิน) ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
(1) มีเส้นทางบินภายในประเทศ
(2) ควบคุมดูแลให้ตัวแทนจำหน่าย (ถ้ามี) เสนอขายบัตรโดยสารเครื่องบินให้แก่ประชาชนในลักษณะ
ที่ทำให้ประชาชนทราบได้ว่าค่าบัตรโดยสารเป็นจำนวนเท่าใด และค่าคอมมิชชัน (ถ้ามี) เป็นจำนวนเท่าใด ทั้งนี้
รัฐจะสนับสนุนเงินตามข้อ 2.4 โดยคำนวณจากค่าบัตรโดยสารเท่านั้น
(3) ปฏิบัติตามและไม่เคยฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
(4) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ
2.3 คุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน
(1) ประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เป็นผู้จองโรงแรม/ที่พักและได้ทำการจองบัตรโดยสารเครื่องบินโดยตรงกับสายการบิน
หรือผ่านตัวแทนจำหน่าย
(2) ให้ความยินยอมแก่สายการบินในการส่งข้อมูลการจองและข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ธนาคารกรุงไทยฯ ในฐานะ
ผู้จัดทำระบบให้รัฐบาล
2.4 รัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของประชาชนผู้จองบัตรโดยสารเครื่องบิน
ในอัตราร้อยละ 40 ของราคาสุทธิค่าบัตรโดยสารของหนึ่งผู้โดยสาร (กรณีเป็นบัตรโดยสารขาไป-กลับจะนับเป็นหนึ่ง
ผู้โดยสาร) แต่ไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้
(1) ไม่เกิน 3,000 บาทต่อบัตรโดยสารของหนึ่งผู้โดยสาร เฉพาะกรณีที่จองโรงแรม/ที่พักในจังหวัดภูเก็ต
กระบี่ พังงา สงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และเชียงราย โดยเป็นการจองบัตรโดยสารเครื่องบินและเริ่มเดินทางได้
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป และจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.5 (5) และ (6)
(2) ไม่เกิน 2,000 บาทต่อบัตรโดยสารของหนึ่งผู้โดยสารในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก (1)
โดยเป็นการจองบัตรโดยสารเครื่องบินและเริ่มเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป และจะต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.5 (5) และ (6)
2.5 รัฐจะสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินตามข้อ 2.4 ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในการจองบัตรโดยสารหนึ่งครั้ง (1Booking) จะมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารไม่เกิน 2 ผู้โดยสาร
ต่อ 1 ห้องพักที่จอง โดยห้องพักที่จองจะต้องเป็นห้องพักที่ได้รับสิทธิตามข้อ 1. เช่น จองห้องพัก 2 ห้อง 2 คืน
จะมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารไม่เกิน 4 ผู้โดยสาร
(2) ในการจองบัตรโดยสารหนึ่งครั้ง (1Booking) จำนวนการใช้สิทธิคือ 2 ผู้โดยสารต่อ 1 ห้องพักที่จอง เช่น
จองห้องพัก 2 ห้อง 2 คืน จะเสียสิทธิจำนวน 4 ผู้โดยสาร แม้ว่าจะเดินทางเพียง 2 คน แต่รัฐจะสนับสนุน
เงินค่าบัตรโดยสารสำหรับการโดยสารที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น
(3) การใช้สิทธิขั้นต่ำ คือ 2 ผู้โดยสารต่อการจองหนึ่งครั้ง เช่น กรณีเดินทางคนเดียวโดยจองห้องพัก 1 ห้อง
1 คืน จะเสียสิทธิจำนวน 2 ผู้โดยสาร แต่รัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารสำหรับ 1 คนเท่านั้น
(4) ต้องเป็นเส้นทางการบินที่มีต้นทางหรือจุดหมายปลายทางอยู่ในจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงแรม/ที่พัก
หรือจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดสถานที่ตั้งของโรงแรม/ที่พัก ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อจังหวัดใกล้เคียงได้ในเว็บไซต์
www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
(5) ในกรณีใช้สิทธิรับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารสำหรับการบินเที่ยวขาไป วันที่ Check in ขึ้นเครื่องจะต้องห่าง
จากวันที่ Check in โรงแรม/ที่พักไม่เกิน 5 วัน ทั้งนี้ จะพิจารณาจากวันที่ Check in ทั้งโรงแรม/ที่พักและสายการบิน
จริงเท่านั้น

ใครอยู่ใน เกณฑ์นี้ ก็ขอคืนค่าตั๋ว 40 % ได้ละนะ


วิธีขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน อันนี้อ้างอิง เฟส 3 แต่วิธีการเหมือนกันนะ

หลักเกณฑ์สำคัญ :

 • ในการจองบัตรโดยสารหนึ่งครั้ง จำนวนการใช้สิทธิคือ 2 ผู้โดยสารต่อ 1 ห้องพักที่จอง เช่น จองห้องพัก 2 ห้อง 2 คืน จะเสียสิทธิจำนวน 4 ผู้โดยสาร แม้ว่าจะเดินทางเพียง 2 คน แต่รัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารสำหรับการโดยสารที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น
 • รัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของประชาชนผู้จองบัตรโดยสารเครื่องบิน ในอัตราร้อยละ 40 ของราคาสุทธิค่าบัตรโดยสารของหนึ่งผู้โดยสาร (กรณีเป็นบัตรโดยสารขาไป-กลับจะนับเป็นหนึ่งผู้โดยสาร) แต่ไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้

(1) ไม่เกิน 3,000 บาทต่อบัตรโดยสารของหนึ่งผู้โดยสาร เฉพาะกรณีที่จองโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา สงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และเชียงราย โดยเป็นการจองบัตรโดยสารเครื่องบินตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

(2) ไม่เกิน 2,000 บาทต่อบัตรโดยสารของหนึ่งผู้โดยสารในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก (1) โดยเป็นการจองบัตรโดยสารเครื่องบินตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

1. ไปกลับ ภูเก็ต 2 คน จองสิทธิชื่อเดียว 2 คืน

 • เลขบุ๊คกิ้งเดียว ต้องมีชื่อ 2 คน ค่าเครื่องบินไปกลับ คนละ 2,600 บาท รวม 5,200 บาท
 • เราจะได้ส่วนลดค่าเครื่องบิน 40% ไม่เกิน 3000 บาท
 • 2 คน จ่าย 5,200 รัฐออกให้ 40% = 2,080 เท่ากับเราจ่ายเอง 3,120 ( 2คน)
 • ไปกรอกแบบหอร์มในเว็บเราเที่ยวด้วยกัน
 • 15 วันจ่ายคืนทาง Gwallet ของคนจองตั๋วเครื่องบิน

2. ไปภูเก็ต 3 วัน 2 คืน 2 คน แยกจองที่พักคนละ 1 สิทธิ (1 ห้อง)

 • ต้องบุคกิ้งแยก
 • คนแรก ใช้สิทธิจอง 1 คืนใช้สิทธิ ขาไป และมีชื่อทั้ง 2 คนในแต่ละบุ๊คกิ้ค
 • คนที่ 2 ใช้สิทธิจอง 1 คืน ใช้สิทธิขากลับ มีชื่อทั้ง 2 คนในแต่ละบุ๊คกิ้ค
 • คนแรก จะได้ขอคืนค่าตั๋วขาไป และคนที่ 2 จะได้ขอคืนขากลับ
 • เราจะได้ส่วนลดค่าเครื่องบิน 40% ไม่เกิน 3000 บาท
 • 2 คน จ่ายคนละ 2,600 บาทรัฐออกให้ 40% = 1,040 บาท
 • ทั้ง 2 คน ไปกรอกแบบฟอร์มในเว็บเราเที่ยวด้วยกัน
 • 15 วันจ่ายคืนทาง Gwallet ของคนจองตั๋วเครื่องบิน

3. ไป 4 คน จอง 1 คืนร่วมเราเที่ยวด้วย 1 คืนที่พักนอกไม่ร่วมเราเที่ยวด้วยกัน

 • จองตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ 4 คน แล้ว จองสิทธิที่พัก 1 คืน 2 ห้อง
  อีกคืน จอง รร.ที่ไม่ร่วมโครงการแบบนี้ขอคืนค่าตั๋วได้ 40% ครบทั้ง 4 คน
 • ขอคืนได้ทั้ง 4 คน บุ๊คกิ้งเดียวต้องมีชื่อ 4 คน
 • คนที่จองสิทธิห้อง ไปกรอกแบบฟอร์มในเว็บเราเที่ยวด้วยกัน
 • 15 วันจ่ายคืน 40% ของยอดรวม 4 คน ทาง Gwallet ของคนจองตั๋วเครื่องบิน

4. แบบที่ 3 จองคนละสายการบิน​ ไปแอร์เอเชีย​ กลับไลอ้อนแอร์​

 • แบบนี้ ต้องจองใช้สิทธิห้องพัก 2 ห้อง 1 คืน
 • ขอคืนค่าตั๋ว 1 สิทธิ (1 ห้อง) ต่อสายการบิน แยกสายการบิน บุ๊คกิ้งละสิทธิ

5. ไป 5​ คน​ จอง​ 2​ ห้อง​ 2​ คืน​ อย่างนี้​ ต้องทำอย่างไร​ จึงจะได้​ ค่าเครื่องทั้ง​ 5​ คน

 • ต้องจอง 3 ห้อง เพราะ 1​ ห้อง​ ได้ 2 สิทธิ์ผู้โดยสาร
 • บุ๊ตกิ้งที่ 1 จองตั๋วไปกลับ 4 คน 1 บุ๊ค จองห้องพัก 2 ห้อง 1 คืน จะขอเคลมได้ 4 คน (ขาด 1 คน)
 • บุ๊คที่ 2 จองตั๋วไปกลับคนเดียว จองที่พัก 2 ห้อง 1 คืน จะขอเคลมค่าตั๋วได้ (ต้องมีสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน)

6. ไป 6 คน นอนห้องละ 2 คน 3 ห้อง ใช้สิทธิ์คนเดียวจองทุกอย่างได้ ทั้งเคลมตั๋วเครื่องบิน ทั้งค่าห้อง ได้มั้ย

 • ได้ แต่ชื่อในตั๋วทั้ง 6 คนต้องบุคกิ้งเดียวกัน
 • ถึงเวลาก็ทำเคลมแค่ชื่อคนจองห้องเงินจะเข้าเป๋าตังให้คนจองห้องจากยอดที่จ่ายไป 40% ของทั้ง6 คน

อนึ่ง บินไปกลับต่างสนามบินในภูมิภาคเดียวกันได้ ระยะเดินทางบินก่อนเช็คอินเข้าพักไม่เกิน 5 วัน บินหลังเช็คเอาท์ที่พักไม่เกิน 5 วัน

ขอบคุณที่มา : เพจเราเที่ยวด้วยกัน

วิธีขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

1. ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่าง วันที่ 15 ต.ค. 2564 – 1 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา (06.00 น. – 21.00น.)

2. เป็นตั๋วเครื่องบินที่ทำการจองและออกเดินทางระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565

หมายเหตุ สามารถกรอกและยืนยันข้อมูลขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 21.00 น.

รับสิทธิตั๋วเครื่องบิน

 • รัฐบาลคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบินไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ผู้โดยสาร เข้า G-Wallet โดยห้องพัก 1 ห้อง ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร
 • สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และ เชียงราย รัฐบาลคืนเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อ 1 ผู้โดยสาร เข้าทาง G-Wallet โดยห้องพัก 1 ห้อง ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร
 • จะต้อง Check out จากห้องพักและบินกลับแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้
 • ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้จองห้องพักในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และเป็นผู้จองและร่วมโดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวเท่านั้น
 • ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. 2564 – 1 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา (06.00 น. – 21.00 น.) โดยเป็นตั๋วเครื่องบินที่ทำการจองและออกเดินทางระหว่างวันที่ 10 ต.ค. 2564 – 31 ม.ค. 2565
 • สามารถกรอกและยืนยันข้อมูลขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินวันสุดท้ายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 21.00 น.
 • ประชาชนได้อ่านรับทราบและยอมรับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และ เงื่อนไขการลงทะเบียนขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเพื่อขอคืนคาตั๋วเครื่องบิน จากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

 1. เข้า website www.เราเที่ยวด้วยกัน .com คลิกเลือก ลงทะเบียนรับสิทธิ สำหรับประชาชน
 2. เลือก ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั๋วเครื่องบิน ( หรือ url https://airline.xn--12c1bik6bbd8ab6hd1b5jc6jta.com)
 3. ใส่รายละเอียด เบอร์โทรศัพท์และบัตรประจำตัวประชาชน ที่ลงทะเบียนรับสิทธิเราเที่ยวด้วยกันไว้ และรอรับรหัส OTP
 4. ใส่รายละเอียด ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ และ เลือกโรงแรมที่ท่านไปพัก ตามไฟท์ที่ Booking ไว้
 5. หลังจากเลือกโรงแรมแล้ว ให้ใส่รายละเอียด สายการบิน และหมายเลข Booking ตามช่องที่เค้ามีไว้ให้ หลังจากนั้นกดส่งข้อมูล
 6. เมื่อกดส่งข้อมูลแล้ว จะมีข้อมูลขึ้นมาให้ตรวจสอบ ถ้าถูกต้อง ให้กดยืนยัน ระบบจะตอบกลับมาว่า “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”
 7. เข้าไปเช็คสถานะเรื่อยๆ ตามรอบการโอน เพื่อเช็คสถานะว่า คำขอเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้รับการอนุมัติหรือไม่
 8. หากอนุมัติ เงินจะมีการรอบการโดยเข้า app กระเป๋า ของผู้จอง

หมายเลข Booking ดูจากตรงนี้

ตัวอย่าง เราเที่ยวด้วยกัน 2 เหมือน 3

สามารถเข้าไปเช็คสถานะได้ที่ช่องทางเดิม จะมีสถานะอยู่ด้านล่างสุด

ขอคืนค่าตั๋วเครื่องบิน เราเที่ยวด้วยกัน

Login เข้าไปตามรอบการจ่าย หากตรวจสอบและคืนเงินแล้ว ขึ้นแบบนี้ เงินจะถูกโอนเข้า G-wallet ของผู้จองตั๋วเครื่องบิน 40%


รอบการจ่ายเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครือ่งบิน โครงการเราเที่ยวด้วยกัน


สาระสำคัญของโครงการฯ สำหรับการโดยสารเครื่องบิน การขอคืนค่าตั๋ว 40 %

2.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 2. นี้ ใช้บังคับกับเฉพาะประชาชนที่เดินทางโดยเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ การเดินทางดังกล่าวจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมโครงการฯ

2.2 คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจสายการบิน (สายการบิน) ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

(1) มีเส้นทางบินภายในประเทศ

(2) ควบคุมดูแลให้ตัวแทนจำหน่าย (ถ้ามี) เสนอขายบัตรโดยสารเครื่องบินให้แก่ประชาชนในลักษณะที่ทำให้ประชาชนทราบได้ว่าค่าบัตรโดยสารเป็นจำนวนเท่าใด และค่าคอมมิชชัน (ถ้ามี) เป็นจำนวนเท่าใด ทั้งนี้ รัฐจะสนับสนุนเงินตามข้อ 2.4 โดยคำนวณจากค่าบัตรโดยสารเท่านั้น

(3) ปฏิบัติตามและไม่เคยฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(4) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ

2.3 คุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน

(1) ประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เป็นผู้จองโรงแรม/ที่พักและได้ทำการจองบัตรโดยสารเครื่องบินโดยตรงกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนจำหน่าย

(2) ให้ความยินยอมแก่สายการบินในการส่งข้อมูลการจองและข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ธนาคารกรุงไทยฯ ในฐานะผู้จัดทำระบบให้รัฐบาล

2.4 รัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของประชาชนผู้จองบัตรโดยสารเครื่องบิน ในอัตราร้อยละ 40 ของราคาสุทธิค่าบัตรโดยสารของหนึ่งผู้โดยสาร (กรณีเป็นบัตรโดยสารขาไป-กลับจะนับเป็นหนึ่งผู้โดยสาร) แต่ไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้

(1) ไม่เกิน 3,000 บาทต่อบัตรโดยสารของหนึ่งผู้โดยสาร เฉพาะกรณีที่จองโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา สงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และเชียงราย โดยเป็นการจองบัตรโดยสารเครื่องบินตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

(2) ไม่เกิน 2,000 บาทต่อบัตรโดยสารของหนึ่งผู้โดยสารในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก (1) โดยเป็นการจองบัตรโดยสารเครื่องบินตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

2.5 รัฐจะสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินตามข้อ 2.4 ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ในการจองบัตรโดยสารหนึ่งครั้งจะมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารไม่เกิน 2 ผู้โดยสารต่อ 1 ห้องพักที่จอง โดยห้องพักที่จองจะต้องเป็นห้องพักที่ได้รับสิทธิตามข้อ 1. เช่น จองห้องพัก 2 ห้อง 2 คืน จะมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารไม่เกิน 4 ผู้โดยสาร

(2) ในการจองบัตรโดยสารหนึ่งครั้ง จำนวนการใช้สิทธิคือ 2 ผู้โดยสารต่อ 1 ห้องพักที่จอง เช่น จองห้องพัก 2 ห้อง 2 คืน จะเสียสิทธิจำนวน 4 ผู้โดยสาร แม้ว่าจะเดินทางเพียง 2 คน แต่รัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารสำหรับการโดยสารที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น

(3) การใช้สิทธิขั้นต่ำ คือ 2 ผู้โดยสารต่อการจองหนึ่งครั้ง เช่น กรณีเดินทางคนเดียวโดยจองห้องพัก 1 ห้อง 1 คืน จะเสียสิทธิจำนวน 2 ผู้โดยสาร แต่รัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารสำหรับ 1 คนเท่านั้น

(4) ต้องเป็นเส้นทางการบินที่มีต้นทางหรือจุดหมายปลายทางอยู่ในจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงแรม/ที่พัก หรือจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดสถานที่ตั้งของโรงแรม/ที่พัก ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อจังหวัดใกล้เคียงได้ในเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

(5) ในกรณีใช้สิทธิรับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารสำหรับการบินเที่ยวขาไป วันที่ Check in ขึ้นเครื่องจะต้องห่างจากวันที่ Check in โรงแรมไม่เกิน 5 วัน ทั้งนี้ จะพิจารณาจากวันที่ Check in ทั้งโรงแรมและสายการบินจริงเท่านั้น

(6) ในกรณีที่ใช้สิทธิรับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารสำหรับการบินเที่ยวขากลับ วันที่ Check in ขึ้นเครื่องจะต้องห่างจากวันที่ Check out โรงแรม/ที่พักไม่เกิน 5 วัน ทั้งนี้ จะพิจารณาจากวันที่ Check in และ Check out จริงเท่านั้น โดยการบินเที่ยวขากลับต้องไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2565

(7) ในกรณีที่จองบัตรโดยสารขาไป-กลับ (Round trip) แต่มีการโดยสารจริงเพียงเที่ยวเดียว (ไปหรือกลับ) จะขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินได้เพียงครึ่งหนึ่งของข้อ 2.4 เท่านั้น

(8) เมื่อ Check out ออกจากโรงแรมแล้ว จะต้องกรอกข้อมูลและกดปุ่ม “ลงทะเบียนรับสิทธิตั๋วเครื่องบิน” ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการจองบัตรโดยสารเครื่องบินจะต้องถูกต้องตรงกับชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษบนบัตรประจำตัวประชาชน

2.6 รัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบินรวมทั้งโครงการฯ ไม่เกิน 2 ล้านผู้โดยสาร

2.7 การพิจารณาผู้ได้รับสิทธิตามข้อ 2.4 จะพิจารณาเมื่อประชาชนผู้จองได้ดำเนินการตามข้อ 2.5 (8) ครบถ้วนและได้รับการตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้อง ตามลำดับก่อนหลัง จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิตามข้อ 2.6 หรือจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามข้อ 2.5 (8) ในกรณีที่มีการยืนยันใบหน้าไม่สำเร็จและโรงแรม/ที่พักเป็นผู้ดำเนินการกดปุ่ม Check in แทน ประชาชนผู้ขอรับสิทธิตั๋วเครื่องบิน จะได้รับเงินสนับสนุนหลังจากโรงแรม/ที่พักส่งเอกสารหลักฐานและคณะกรรมการตามคำสั่ง ททท. ได้พิจารณาเห็นชอบให้จ่ายเงินแล้ว

เงื่อนไขการลงทะเบียนขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

เงื่อนไขการยื่นขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

 • รัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของประชาชนผู้จองบัตรโดยสารเครื่องบิน ในอัตราร้อยละ 40 ของราคาสุทธิค่าบัตรโดยสารของหนึ่งผู้โดยสาร (กรณีเป็นบัตรโดยสารขาไป-กลับจะนับเป็นหนึ่งผู้โดยสาร) แต่ไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้
  1. (1) ไม่เกิน 3,000 บาทต่อบัตรโดยสารของหนึ่งผู้โดยสาร เฉพาะกรณีที่จองโรงแรม/ที่พักในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา สงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และเชียงราย โดยเป็นการจองบัตรโดยสารเครื่องบินตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
  2. (2) ไม่เกิน 2,000 บาทต่อบัตรโดยสารของหนึ่งผู้โดยสารในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก (1) โดยเป็นการจองบัตรโดยสารเครื่องบินตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
 • ประชาชนผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน จะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับที่จองห้องพักที่ได้รับสิทธิจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น
 • เงื่อนไขเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินที่สามารถขอรับสิทธิตามโครงการ
  • เป็นการจองตั๋วเครื่องบินที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
  • ผู้จองห้องพักที่ได้รับสิทธิจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน จะต้องเป็นผู้ร่วมเดินทางในการจองตั๋วเครื่องบินดังกล่าวด้วย และจะต้องมีชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษบนบัตรโดยสารที่สะกดถูกต้องและตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของตน
  • การจองตั๋วเครื่องบินจะต้องมีรหัสจอง (Booking No.) ความยาว 6 หรือ 8 หลักที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจสายการบิน ที่ร่วมโครงการ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน
  • วันโดยสารเครื่องบินจะต้องอยู่ในช่วงตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 เท่านั้น
  • วันโดยสารของเที่ยวบินขาไป (ถ้ามี) จะต้องเป็นวันเดียวกับหรือก่อนวันที่ Check in เข้าห้องพักที่ได้รับสิทธิจากโครงการ ต่างกันไม่เกิน 5 วัน
  • วันโดยสารของเที่ยวบินขากลับ (ถ้ามี) จะต้องเป็นวันเดียวกับหรือหลังวันที่ Check out ออกจากห้องพักที่ได้รับสิทธิจากโครงการ ต่างกันไม่เกิน 5 วัน
  • สนามบินที่อยู่ในเส้นทางบิน จะต้องอยู่ในภูมิภาคเดียวกันกับห้องพักที่ได้รับสิทธิตามโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน)
  • ประชาชนผู้ลงทะเบียนจะต้องมีการโดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวแล้วจริง โดยรัฐบาลสงวนสิทธิ์ในการส่งข้อมูลที่ประชาชนลงทะเบียนในเว็บไซต์ไปตรวจสอบกับสายการบิน
  • การจองตั๋วเครื่องบินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
 • เงื่อนไขเกี่ยวกับการพิจารณาตรวจสอบสิทธิ
  • การจองตั๋วเครื่องบิน 1 ครั้ง จะมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วไม่เกิน 2 ผู้โดยสารต่อ 1 ห้องพักที่จองในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (ยกตัวอย่างเช่น จองห้องพัก 2 ห้อง 3 คืน จะมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วไม่เกิน 4 ผู้โดยสาร โดยไม่คำนึงถึงจำนวนคืนที่จองห้องพัก)
  • การจองตั๋วเครื่องบิน 1 ครั้ง จำนวนสิทธิที่ถูกใช้งานคือ 2 ผู้โดยสารต่อ 1 ห้องพักที่จองเสมอ (เช่น จองห้องพัก 2 ห้อง 3 คืน จะเสียสิทธิจำนวน 4 ผู้โดยสาร แม้ว่าจะเดินทางเพียง 2 คน) แต่รัฐจะสนับสนุนเงินค่าตั๋วสำหรับการโดยสารที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น
  • การใช้สิทธิขั้นต่ำคือ 2 ผู้โดยสารต่อการจอง 1 ครั้ง (เช่น กรณีเดินทางคนเดียวโดยจองห้องพัก 1 ห้อง 1 คืน จะเสียสิทธิจำนวน 2 ผู้โดยสาร แต่ในกรณีนี้รัฐจะสนับสนุนเงินค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับ 1 ผู้โดยสารเท่านั้น)
  • ในกรณีที่จองตั๋วเครื่องบินขาไป-กลับ (Round trip) แต่มีการโดยสารจริงเพียงเที่ยวเดียว (ไปหรือกลับอย่างในอย่างหนึ่ง) จะขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วได้เพียงครึ่งหนึ่ง ของมูลค่าบัตรโดยสารเท่านั้น
 • ก่อนลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ประชาชนจะต้องดำเนินการ Check in และ Check out จากห้องพักได้รับสิทธิตามโครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • ประชาชนสามารถใช้ Booking No. ที่จองตั๋วเครื่องบิน 1 หมายเลข ต่อการจองห้องพัก 1 ครั้งในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น
 • Booking No. ของตั๋วเครื่องบินที่มีผู้นำไปใช้ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนไปแล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้ลงทะเบียนซ้ำได้อีก
 • เมื่อประชาชนผู้ลงทะเบียนได้ Log-in เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว ประชาชนยอมรับว่า
  • ประชาชนได้อ่านรับทราบและยอมรับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้ว
  • หากผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินไม่ถูกต้อง จนทำให้เที่ยวบินที่ต้องการรับสิทธิไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้ว ประชาชนจะไม่สามารถขอแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนดังกล่าวในภายหลังได้อีก (หมายเหตุ: กล่าวคือผู้ลงทะเบียนจะไม่สามารถนำการจองตั๋วเครื่องบินอื่น ๆ มาใช้การขอเงินสนับสนุนร่วมกับการจองห้องพักเดิมดังกล่าวจากโครงการได้อีก อีกทั้งตั๋วเครื่องบินที่ใช้ลงทะเบียนไปแล้วจะไม่สามารถนำใช้ขอเงินสนับสนุนร่วมกับการจองห้องพักอื่น ๆ ในโครงการได้อีก)
  • ผู้ลงทะเบียนจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้อีก หากรัฐบาลได้ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบสิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • รัฐบาลสงวนสิทธิ์ในการส่งข้อมูลที่ประชาชนลงทะเบียนในเว็บไซต์ไปตรวจสอบกับสายการบิน โดยจะยึดถือข้อมูลที่ได้รับตอบกลับจากสายการบินในการพิจารณาตรวจสอบสิทธิเป็นสำคัญ
 • การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับชื่อ-นามสกุลที่ปรากฏบนตั๋วเครื่องบิน
  • หากประชาชนผู้ลงทะเบียนประสบปัญหา ข้อมูลชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษบนตั๋วเครื่องบินของตนสะกดไม่ถูกต้องตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของตน กรุณาติดต่อกับสายการบินหรือตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินโดยตรงเพื่อขอแก้ไขข้อมูลชื่อ-นามสกุลในระบบของสายการบินให้ถูกต้องตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของตน ก่อนที่จะลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินสนับสนุนจากโครงการ
  • หากประชาชนผู้ลงทะเบียนประสบปัญหา ข้อมูลชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษบนตั๋วเครื่องบินของตนสะกดถูกต้องตามบัตรประจำตัวประชาชนของตน แต่มีชื่อกลาง (Middle name) และ/หรือเครื่องหมายวรรคตอน (เช่น เครื่องหมายยัติภังค์ ‘-‘) ไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน กรุณาติดต่อโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษได้โดยตรง โดยสามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์ที่ปรากฏท้ายหน้าเว็บนี้
 • เริ่มลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2565 (เวลา 21.00น) เท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง