ธกส. ออกมาตรการช่วยเหลือผลกระทบ COVID-19

ธกส. ออกมาตรการช่วยเหลือผลกระทบ COVID-19

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งพักชำระหนี้และดอกเบี้ย ลดภาระหนี้ ขยายเวลาและลดภาระชำระหนี้ เช่น

1.พักหนี้ทั้งระบบทั่วประเทศ 1 ปี สัญญาเงินกู้ก่อน 1 เมษายน 2563 /พักงวด เม.ย.63- มี.ค.64
2.สำหรับ 28 จังหวัดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จะต้องแจ้งขอเข้ามาตรการพักหนี้กับทางธนาคาร ซึ่งมีมาตรการพักหนี้ เช่น
– พักหนี้โควิด-19 เกษตรกรและ SME เป็นเวลา 1ปี / 6เดือน
– พักหนี้สินเชื่อฉุกเฉิน โควิด-19 นาน 6 เดือน / พักงวด ธ.ค.63 – พ.ค.64

นอกจากนี้ ยังมีสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูและปรับโครงสร้างธุรกิจ เช่น
-สินเชื่อฉุกเฉินโควิด-19 รายละไม่เกิน 10,000 บาท ปลอดต้น 6 เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 1
-สินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำ รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
-สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน (ร้อยละ 12 ต่อปี)
-สินเชื่อ SME (Soft Loan ธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะที่ 2) ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เป็นเวลา 2ปี นับแต่วันทำสัญญากู้ โดยรัฐบาลจะจ่ายดอกเบี้ยแทนผู้กู้ใน 6 เดือนแรก
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ติดต่อสอบถามโทร.02-555-0555

เรื่องที่เกี่ยวข้อง