วันแรกโอนเงิน เยียวยา แรงงาน ม.33 9 ประเภท 10 จังหวัด

วันแรกโอนเงิน เยียวยา แรงงาน ม.33 9 ประเภท 10 จังหวัด

4 ส.ค. วันนี้ วันแรกโอนเงินช่วยเหลือเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด 9 ประเภทกิจการรอบแรก

ยกเว้น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และอยุธยา ที่ประกาศเพิ่มมารอบ 2 จะได้รับเงินเยียวยาวันที่ 9 ส.ค. นี้

โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 3.1 ล้านคน ที่มีสัญชาติไทย จะได้รับเงินเยียวยาคนละ 2,500 บาท ผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ที่ผูกไว้กับบัญชีธนาคารนะ

ส่วนนายจ้างจะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลตามจำนวนลูกจ้างหัวละ 3,000 บาท สูงสุดลูกจ้าง ไม่เกิน 200 คน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์เช่นกัน

ส่วนที่ตกงาน เลิกกิจการ นายจ้างต้องเป็นคนยื่นเรื่องต่อประกันสังคมให้ลูกจ้าง

มาตรการเยียวยา แรงงานและผู้ประกอบการ 10 จังหวัด

(รอบ 2 เพิ่มอีก 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และอยุธยา)

ครม เคาะ มาตรการเยียวยา แรงงานและผู้ประกอบการเพิ่มเติม! ครอบคลุมทุกสิทธิ ม.33 ม.39 ม.40 ขยายกิจการเป็น 9 สาขา ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด เป็นเวลา 1 เดือน

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2564) ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการรัฐ เพิ่มเติมจากมติ ครม. เดิม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564

โดยให้ความช่วยเหลือระยะเวลา1 เดือน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด (จากเดิม 6 จังหวัด) คือ กรุงเทพฯ   นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาครนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา 

ครอบคลุมประเภทกิจการรวม 9 สาขา (จากเดิม 4 กิจการ ) ได้แก่ (1) ก่อสร้าง (2) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (3) ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ (4) กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด เพิ่ม 5 หมวดกิจกรรม ได้แก่ (5) ขายส่งและการขายปลีก ซ่อมยานยนต์ (6) ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า (7) กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (8) กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ และ (9) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

สำหรับรูปแบบการให้ความช่วยเหลือมีดังนี้

1.แรงงานในระบบประกันสังคม

ผู้ประกันตนมาตรา 33
-นายจ้างและผู้ประกอบการ รัฐบาลยังคงจ่ายให้นายจ้างตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 200 คน

-ลูกจ้าง จ่ายเพิ่มเป็น 2,500 บาท/คน จากที่ลูกจ้างจะได้รับตามมาตรการช่วยเหลือเดิมเพียง 2,000 บาท/คน ซึ่งเมื่อรวมกับจ่ายชดเชยเยียวยาร้อยละ 50 ของรายได้ให้ลูกจ้าง สูงสุดไม่เกิน7,500 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ทำให้ผู้ประกันตน ม.33 สัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาท/คน

ผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40

ที่ประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่อยู่นอกระบบมาตรา 33 ขอให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม (มาตรา 40) ภายในเดือน ก.ค. 64 เพื่อจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน

2.นอกระบบประกันสังคม

กลุ่มผู้ประกอบการ/นายจ้าง กรณีมีลูกจ้าง ให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม (ม.33) ภายในเดือน ก.ค. 64 เพื่อที่นายจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 200 คน ซึ่งลูกจ้างสัญชาติไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน กรณีที่ไม่มีลูกจ้าง ให้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ภายในเดือนก.ค.นี้ จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน

สำหรับผู้ประกอบการในระบบถุงเงิน โครงการ #คนละครึ่ง และโครงการ #เราชนะ

ขยายให้ความช่วยเหลือจากเดิมเฉพาะหมวดร้านอาหารและเครื่องดื่ม เป็น 5 กลุ่ม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้าน OTOP ร้านค้าทั่วไป ร้านค้าบริการและกิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่)

กรณีที่มีลูกจ้าง ขอให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมภายในเดือน ก.ค. 64 เพื่อนายจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/คน/สถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 200 คนและลูกจ้างสัญชาติไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน

กรณีที่ไม่มีลูกจ้าง ให้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันสังคม (ม.40) ภายในเดือน ก.ค. 64 เพื่อจะได้รับเงินในอัตรา 5,000 บาทต่อคน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง